અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના મોબાઈલ સેલ્સ & સર્વિસ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર મોબાઈલ સેલ્સ & સર્વિસ સરનામું ફોન નં
અમદાવાદ એચ. ઓ. ડેલ મોબાઈલ ફોનસ અમદાવાદ એચ. ઓ. અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ Call: ૧૮૦૦૪૨૫૪૦૫૦
અમરાઈવાડી પટેલ મોબાઈલ સ્ટોર અમરાઈવાડી બજાર, અમરાઈવાડી પોલીસ ચોકીની પાસે, આઝાદ ચોક, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૫૫૮૮૧૧૨૫૧
અમરાઈવાડી સંઘવી મોબાઈલ કેર ૧૩૮, હનુમાનનગર, સી.ટી.એમ.ક્રોસ રોડની પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૯૮૧૫૯૫૮૭
અમરાઈવાડી વંદેમાતરમ કોમ્યુનીકેશન એન્ડ મોબાઈલ શોપ નં-૧, નારાયણ શોપીંગ સેન્ટર, રબારી કોલોની ક્રોસ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૭૪૯૯૯
અમરાઈવાડી મયુર ઈલેકટ્રોનીક્સ ૧૭/૧૮, શારદા શોપીંગ સેન્ટર, રબારી કોલોની ક્રોસ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૦૬૭૨
અમરાઈવાડી નવકાર કોમ્યુનીકેશન ૨, શીવશંભુનગર, શાંતાબા સ્કુલની સામે, રબારી કોલોની ક્રોસ રોડ, વસ્ત્રાલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૧૮૧૫
અમરાઈવાડી શારદા કોમ્યુનીકેશન ૨૬, સીદ્ધી વીનાયક કોમ્પલેક્ષ, પહેલે માળ, આશીમા મીલની પાસે, સુખરામનગર, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૧૧૨૭૨૮
અમરાઈવાડી જય અંબે મોબાઈલ શોપ ૩૮, આદેશ્વર એસ્ટેટ, શંકર એસ્ટેટની સામે, રીવાભાઈ એસ્ટેટ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૬૦૦૦૦૭૬૬૯
અસારવા નેક્સટ શો રૂમ - ૧ સીવીલ કીડનેય હોસ્પિટલની પાસે, બાલીયા લીમડી રોડ, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૪૧૩૪૫
અસારવા શ્રી ક્રિષ્ના મોબાઈલ કોમ્યુનીકેશન શોપ નં-૬, બાલભવન ન્યુ સીવીલ રોડ, બાલીયા લીમડીં, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૫૭૪૬૦૭૨૯૦
આંબલી અનીલ ઈલેકટ્રોનીક્સ ૧૪, ૧૫, અમ્રપાલી શોપીંગ મોલ, સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, આંબલી બોપલ ક્રોસ રોડ, આંબલી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૪૮૩૮
આંબાવાડી સેલ સર્વિસ ૧ શિવાલીક પહેલો માળ, બેન્ક ઓફ બરોડા સામે, પંચવટી ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૨૭૮૯
આંબાવાડી રીલાયન્સ મોબાઈલ સ્ટોર્સ ૧ જી-૧, પાસદ કોમ્પલેક્ષ, જૈન દેરાસન સામે, નેહરુ નગર સર્કલ, નવરમગપુરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૩૦૮૩૮
આંબાવાડી એ એમ મોબાઈલ ટેલીકોમ પ્રા. લી. ૩ જી/૧ & સફરોન ટાવર, સેન્ટર મોલ સામે, પંચવટી સર્કલ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૬૩૦૧૦૨
આંબાવાડી સમતર સેલ્સ એન્ડ સર્વિસ પ્રા. લી. ૧/૨, શીવ કમલ એપાર્ટમેન્ટ, સેન્ટરલ એક્સિસ સામે & ક્સટમ હાઉસ, પાજરા ની પોળ પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૧૦૫૧
આંબાવાડી રાજુ સ્ટોર જી-૮, સુંદર ગોપાલ કોમ્પલેક્ષ, આંબાવાડી સર્કલની પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૫૭૫૭
આંબાવાડી અમરદીપ કોન્સ્યુમર સ્ટોર્સ ૬/૭, પેરેડીસ શોપીંગ સેન્ટર, કેતવ પેટ્રોલ પંપની સામે, પોલીટેકનીક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૦૭૪૮
આંબાવાડી લક્ષ્મી કોપીયર્સ ૧૦, એન્ટ્રીક્સ કોમ્પલેક્ષ, પોલીટેકનીકની પાસે, પાંજરાપોળ ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૯૮૭૭૭૦
આંબાવાડી ડીજીવર્લ્ડ અગ્રવાલ એરકેડ, સેન્ટ્રલ મોલની સામે, પંચવટી ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૮૮૫૮૬
આંબાવાડી હેલ્લો અમદાવાદ જીએફ/૮, શાલીભદ્ર કોમ્પલેક્ષ, આંબાવાડી જૈન દેરાસરની સામે, નહેરૂનગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૦૧૮૪
આંબાવાડી આઝાદ હટ કોમ્યુનીકેશન આંબાવાડી બજાર, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડીયાની પાસે, રૂદ્ર કોમ્પલેક્ષની પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૧૭૫૧
આંબાવાડી રાજન એન્ટરપ્રાઈસ ૯, આતીશ, સહજાનંદ કોલેજની પાસે, પાંજરાપોળ ચાર રસ્તા, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૦૩૩૩૨૫
આશ્રમ રોડ આલ્ફા કમ્યુનિકેસન જી- ૫, જાનપાર્થ કોમ્પલેક્ષ, કેપીટલ કેમીકલ સેન્ટર સામે, એલ.આઈ.સી. ઓફીસ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૪૫૭૬
આશ્રમ રોડ મહાવીર કોમ્યુનિકેસન ૧/૨, જાનપાથ કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ લેવલ, કેપીટલ કેમીકલ સેન્ટર સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૭૧૨૦૩
આશ્રમ રોડ ધ મોબાઈલ સ્ટોર ૨ ભારતી હાઉસ, ઈનકમ ક્રોસ રોડ પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૯૮૪૨૮૧૮૧
આશ્રમ રોડ નમન એજેન્સી ૩, નેશનલ ચેમ્બર, સીટી ગોલ્ડ સિનેમા પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૦૭૯૧૫
આશ્રમ રોડ રીલાયન્સ ઈન્ફોકોમ લી.મી ૧૭૨/૨, પ્રેમચંદ હાઉસ એનેક્સ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, પોપ્યુલર હાઉસની બાજુમાં, ઓલ્ડ હાઈ કોર્ટની સામે, ઈન્કમટેક્ષ સર્કલની પાસે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૩૩૧૦૧૧
આશ્રમ રોડ ક્રિષ્ના કોમ્યુનીકેશન જી-૧૩, જનપથ કોમ્પલેક્ષ, એલ.આઈ.સી. બિલ્ડીંગની પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૩૩૮૮
આશ્રમ રોડ ફસ્ટ મોબાઈલ શોપ ૧૪, જનપથ કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, કેપીટલ કોમર્શીયલ સેન્ટરની સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૮૮૩૩
આશ્રમ રોડ હેલો કોમ્યુનીકેશન ૩૧, જનપથ કોમ્પલેક્ષ, કેપીટલ કોમર્શીયલ સેન્ટરની સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૯૨૫૫૪૭૭૭૪
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17