અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની મની ટ્રાન્સફર વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર મની ટ્રાન્સફર સરનામું ફોન નં
મણીનગર મસ્તી.કોમ સાયબર એજ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૧, શિવનંદન કોમ્પલેક્ષ, રાધા વલ્લભ મંદિર સામે, જયહિન્દ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૨૭૬૮૧૪૫૬૭
મણીનગર મુથૂટ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ ૨૦૩-૨૦૪, ક્રિષ્ના પેલેસ, બીજા માળે, ગોપાલ ટાવર સામે, મણીનગર રેલવે સ્ટેશન, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૩૭૮૭
મણીનગર મુથૂટ ફીન્કોપ લિમિટેડ પ્રાઇમ પ્લાઝા, પ્રથમ માળે , રાવજીભાઈ ટાવર સામે, કોટક મહિન્દ્રા બેન્કની ઉપર, કૃષ્ણબાગ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૭૦૮૦૬
મણીનગર પૌલ મર્ચન્ટ્સ લિમિટેડ ૫, પ્રમુખ પેલેસ, જય હિન્દ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૨૦૦૪૮
મણીનગર પાયલ જ્વેલર્સ ૬, મહાલક્ષ્મી કોર્નર, રામબાગ પોસ્ટ ઓફિસ સામે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૪૦૬૮
મણીનગર વિઝન એન્ટરપ્રાઇઝ ૬, અનંત ઊર્મિ કોમ્પલેક્ષ, ગોપાલ ચોક, ભૈરવનાથ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૯૮૧૪૮૫૦૭
મણીનગર વેય્સ્મેન ફોરેક્ષ હંસરાજ કોમ્પલેક્ષ, કૃષ્ણબાગ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૭૯૫૨૧૪૦૧
મણીનગર વિઝમેન ફોરેક્ષ લિમિટેડ ૭, હંસરાજ કોમ્પ્લેક્ષ, સંકલ્પ રેસ્ટોરેન્ટ, કૃષ્ણબાગ ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૫૮૮૧
મેમનગર બી એન ફોરેક્ષ પ્રા લિ ૪ રવિ પેલેસ શોપીંગ સેન્ટર, ગુરુકુળ સામે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૭૭૭
મેમનગર દ્વિતી ટૂર્સ અને ટ્રાવેલ્સ ૧૦૨/૧૦૩, રાજવી આર્કેડ, સંકલ્પ રેસ્ટોરન્ટ પાસે, ગુરુકુળ પાસે, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૮૭૫૫
મેમનગર મુથૂટ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ ૨૦૨/૨૦૩, શિલ્પ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, ઓક્સફોર્ડ ટાવર સામે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૩૦૭૩
મોટેરા ગો ફોરેન વિઝા સોલ્યુશન ૨૦૪ સંગાથ મોલ ૧, ઈજનેરી કોલેજ સામે, સાબરમતી ગાંધીનગર હાઇવે, મોટેરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૭૧૨
રાણીપ દીપ ફોરેક્ષ ૯, સન આવાસ, ટ્વીન યોગેશ્વર બંગલો પાસે, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-૯૪૨૮૦૪૬૪૧૬
રાણીપ મન્નાપ્પુરમ ફાયનાન્સ લિમિટેડ મકાન નં ૧, પ્રથમ માળે, માવડી કોમ્પલેક્ષ, રામજી મંદિર કશીદા સોસાયટી, રામજી મંદિર રોડ, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૨૧૧૧૩૪
રાણીપ મુથૂટ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ ૧, શ્રી માવડી કોમ્પલેક્ષ, રામજી મંદિર, કાશીબા કોલોની, રાણીપ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૩૭૫૩
વસ્ત્રાપુર ફેવરીટ ટૂર્સ અને ફોરેક્ષ પ્રા લિ ૧૩, અદ્વૈત કોમ્પલેક્ષ, સંદેશ પ્રેસ, બોડકદેવ રોડ, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૦૦૨૩
વાસણા મુથૂટ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ ૧૦૩/૧૦૪/૧૦૫, મધુવન એવન્યુ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, જીવરાજ હોસ્પિટલ રોડ પાસે, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૪૨૯૩૪
વિરમગામ મુથૂટ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ દુકાન નં ૧૨૫ - ૧૨૭, અક્ષર નગર શોપિંગ કોમ્પ્લેક્ષ, પ્રથમ માળે , જિંદાલ રોડ, વિરમગામ, અમદાવાદ - ૩૮૨૧૫૦ (૯૧)-(૨૭૧૫)-૨૩૧૪૩૨
વેજલપુર ઝવેરાત મની ટ્રાન્સફર ૪, કહાન એપાર્ટમેન્ટ, શ્રીનંદ નગર સામે, વેજલપુર બસ સ્ટોપ, વેજલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૫૨૭૬
શાહીબાગ મુથૂટ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ ઓફિસ નં ૭-૧૦, સુવાસ એવન્યુ, પ્રથમ માળે, આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્ક ઉપર, કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૭૬૨૩
સરખેજ મુથૂટ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ લાલ મૌલાના બજાર, પ્રથમ માળે , સરખેજ પૌલીસ સ્ટેશન સામે, સરખેજ, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૨૨૨૮૩
સાબરમતી મન્નાપ્પુરમ ફાયનાન્સ ઓલ્ડ ટોલનાકા સામે, હાઇવે રોડ, ડી કેબિન રોડ, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૪૨૨૨૪૯
સાબરમતી સાંઇ ટ્રાવેલ્સ એફ/૫, નાનાક્રમ સુપર માર્કેટ, પ્રથમ માળે , એચએચ પટેલ સ્કૂલ સામે, રામનગર, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૧૦૦૪
સી જી રોડ દર્શન ફોરેક્ષ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ગ્રાઉન્ડ ફલોર/૧૦, અભિષેક કોમ્પલેક્ષ, ગીરીશ કોલ્ડ ડ્રિંક, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૬૦૦
સી જી રોડ ફ્લાયવર્લ્ડ એઆઈટી યાત્રા ૩૦૧, ગોલ્ડ સાઉક, કાર્ગો રોડ પાસે, સેફાયર ટાવરની પાછળ, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૬૨૦૧૦૮
સી જી રોડ મીરા ફોરેક્ષ પ્રા લિ ૩૯, સેન્ટર પોઈન્ટ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, પરિમલ ગાર્ડન, પાંચ પંચવટી ક્રોસ રોડ, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૨૩૦૭, +(૯૧)-૯૮૨૪૦૯૩૭૨૦
સી જી રોડ મની લાઈન ૩૦૨, ઓલિવ આર્કેડ, સીજી રોડ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૭૭૬૮૧
સી જી રોડ મુથૂટ એક્સચેન્જ કો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૨૦૩-૨૦૪, ઇસ્કોન એવન્યુ, મ્યુનિસિપલ બજાર પાસે, ચોઇસ રેસ્ટોરેન્ટ પાસે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૬૯૭૨
સી જી રોડ આરઆરએસબી ફોરેક્ષ દુકાન નં ૧૩૫, સુપર મોલ, ઉચ્ચ સ્તર, સાસુજી ડાઇનિંગ હોલ સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૧૦૧૪
સેટેલાઈટ આભુષણ જ્વેલર્સ ૧૯, ગોયલ પ્લાઝા, પ્રેમચંદનગર પાસે, જજીસ બંગલો રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૦૯૮૮
1 2 3 4