અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની નાગરિક સેવા કેન્દ્ર વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઝોન સરનામું ફોન નં સમય
અમરાઈવાડી પૂર્વ ઝોન અમરાઈવાડી સબ ઝોનલ ઓફીસ, માથુરમાસ્તર ચાર રસ્તા પાસે, ૧૩૨ રીંગરોડ,અમરાઈવાડી,અમદાવાદ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
અર્બુદાનગર પૂર્વ ઝોન ન્યુ લાયબ્રેરી બિલ્ડીંગ ક્રિષ્નાપાર્ક ટ્યુબવેલપાસે, શુકન ગાર્ડન પાસે,નિકોલ,અમદાવાદ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
અસારવા ઉત્તર ઝોન અસારવા - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
આંબાવાડી પશ્ચિમ ઝોન ગાંધીગ્રામ સબ ઝોનલ ઓફીસ, હિમ્મતલાલ પાર્ક, આઝાદસોસાયટી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૦૨૪૩ સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
આરટીઓ પશ્ચિમ ઝોન આરટીઓ સેન્ટર,સુભાષબ્રીજ, કલેકટર ઓફીસ પાસે, આર ટી ઓ ,અમદાવાદ - સવાર: ૧૦:૦૦ થી સાંજ : ૬:૦૦
ઇન્ડિયા કોલોની ઉત્તર ઝોન ઇન્ડિયાકોલોની ઉત્તરઝોન,અમદાવાદ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
ઇન્દ્રપુરી દક્ષિણઝોન બાગે-ફિરદોસ વોર્ડ,એક્સ્પ્રેસ હાઈ વેપાસે,અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૮૦૬૩ સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૭:૩૦
ઇસનપુર દક્ષિણઝોન ઇસનપુર વોર્ડ ઓફીસ, રામવાડી,પાણી ની ટાંકી પાસે,વ્રજ હોસ્પિટલ સામે, ઇસનપુર,અમદાવાદ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૭:૩૦
ઉસ્માનપુરા પશ્ચિમ ઝોન ડો. રમણભાઈ પટેલ ભવન,ઉસ્માનપુરા ચાર રસ્તા,આશ્રમરોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૨૦૪૭ સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૭:૩૦
ઓઢવ પૂર્વ ઝોન ઓઢવ વોર્ડ ઓફીસ, ફાયર સ્ટેશન ,અમદાવાદ- - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
કળી પશ્ચિમ ઝોન અમદાવાદમ્યુનીસીપલ કોર્પોરેશન, કળી વોર્ડ ઓફીસ, કાળીગામ પોસ્ટ ઓફીસ,દિગ્વિજય નગર,કાળીગામ,અમદાવાદ-૩૮૨૪૭૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૨૩૩૯ સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
કાંકરિયા દક્ષિણઝોન કાંકરિયા વોર્ડ ઓફીસ, મ્યુનીસીપલ સ્કુલ પાસે, પારસીઅગિયારી, વેદમંદિર રોડ, કાંકરિયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
કુબેરનગર ઉત્તર ઝોન કુબેરનગર સબ ઝોનલ ઓફીસ, સી વોર્ડ પાણી ટાંકી પાસે, સરદારગ્રામ રેલ્વે સ્ટેશન પાસે, અમદાવાદ- - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
ખાડિયા મધ્ય ઝોન 0 - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
ખોખરા પૂર્વ ઝોન ખોખરા નાગરિકકેન્દ્ર,ખોખરા સર્કલ,રોકડિયા હનુમાન ની બાજુમાં,ખોખરા,અમદાવાદ- - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
ગાંધીગ્રામ મધ્ય ઝોન ગીરધરનગર વોર્ડ ઓફીસ ,ગીરધરનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
ગોતા પશ્ચિમ ઝોન 0 - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
ગોમતીપુર પૂર્વ ઝોન ગોમતીપુર રેફરલ હોસ્પિટલ પાસે, મ્યુનીસીપલ બાલભવન,ગોમતીપુર દરવાજા,અમદાવાદ- - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
ઘાટલોડિયા પશ્ચિમ ઝોન જૂની નગરપાલિકા ઓફીસ, અમદાવાદ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૭:૩૦
ઘોડાસર દક્ષિણઝોન ઘોડાસરવોર્ડ ઓફીસ,ચંડોળા તળાવ પાસે,ઘોડાસર,અમદાવાદ- - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
ચાંદખેડા પશ્ચિમ ઝોન 0 - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
ચાંદલોડિયા પશ્ચિમ ઝોન જૂની નગરપાલિકા ઓફીસ, અમદાવાદ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૭:૩૦
જમાલપુર મધ્ય ઝોન જમાલપુર સબ ઝોનલ ઓફીસ, એ એમ ટી એસ સ્ટાફ ક્વાર્ટર સામે,જમાલપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
જોધપુર પશ્ચિમ ઝોન રામજી મંદિર પાસે, જોધપુર ગામ, જૂની નગરપાલિકા,જોધપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
દરિયાપુર મધ્ય ઝોન દરિયાપુર વોર્ડ ઓફીસ, કુટ્ટી મસ્જીદ પાસે, રૂપાપરી ની પોળ પાસે, દરિયાપુર દરવાજા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
દાણાપીઠ મધ્ય ઝોન સરદારવલ્લભભાઇ પટેલ ભવન, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલકોર્પોરેશન, દાણાપીઠ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૯૧૮૧૧ એક્સટ. ૭૦૪ સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૭:૩૦
દૂધેશ્વર મધ્ય ઝોન દૂધેશ્વરસબ ઝોનલ ઓફીસ,શાહીબાગ,અમદાવાદ-૩૦૦૦૧ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
ધરણીધર પશ્ચિમ ઝોન ધરણીધર સિવિક સેન્ટર,કે કે શાસ્ત્રીવાંચનાલય,ધરણીધર દેરાસરસામે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
નરોડા ઉત્તર ઝોન નરોડા પાટિયા વોર્ડ ઓફીસ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
નવાવાડજ પશ્ચિમ ઝોન નવાવાડજ મસ્તરઓફીસ, નવાવાડજસર્કલ,અમદાવાદ - સવાર: ૯:૦૦ થી સાંજ : ૪:૩૦
1 2