અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના નકશા વિષે માહિતી
અમદાવાદ ડીસ્ત્રીક્ત રાજ્યો
એરિયા (સ્ક્વે .કિમી ) ૮,૭૦૦
વસ્તી ૪૮,૦૧,૮૦૦
તાલુકાઓ ૧૦
ગામડા ૬૮૩