અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ન્યુરોલોજીસ્ટ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ન્યુરોલોજીસ્ટ સરનામું ફોન નં
અક્ષર હોસ્પિટલ  ગુરુ દત્તા કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, વેજલપુર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૫૧ વેજલપુર ૦૭૯) ૨૬૮૨૨૨૫૪
અનેરી ન્યુરોસર્જિકલ હોસ્પિટલ શ્રી સ્વામિનારાયણ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, વાસના બસ સ્ટેન્ડ, વાસના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ વાસના ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૬૫૯૧
અનેરી સર્જિકલ અને ન્યુરોસર્જિકલ હોસ્પિટલ(ડૉ અંજના ટી શાહ/ ડૉ તુષાર જી શાહ) શ્રી સ્વામિનારાયણ સંકુલ, પ્રથમ માળે, વાસના, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૦૭ વાસના ૦૭૯ - ૨૬૬૦૬૫૯૧, ૬૫૨૧૪૫૬૯, ૯૮૨૫૦૬૮૯૬૦
અનેરી હોસ્પિટલ  શ્રી સ્વામિનારાયણ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, વાસના, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૭, ગુજરાત વાસના ૦૭૯) ૨૬૬૦૬૫૯૧, (૦૭૯) ૬૫૨૧૪૫૬૯,  ૯૮૨૫૦૬૮૯૬૦
અમીન હાર્ટ સેન્ટર અને મેડિકલ નર્સિંગ ૧૪ અમીન સોસાયટી, ઉસ્માનપુરા રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ઉસ્માનપુરા ૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૨૧૧૨
અમોલા ભાવિન પટેલ આશય અર્લી ઇન્ટરવેન્સન સેન્ટર ૫૦૫/૫૦૬, સંગીતા કોમ્પલેક્ષ, ડોક્ટર હાઉસ સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ સીજી રોડ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૨૨૭
અલ અમીન હોસ્પિટલ ગુજરાત સમાચાર પ્રેસ પાસે, જેપી ચોક, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ખાનપુર ૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૨૪૧૫
આણંદ મલ્ટી સ્પેસીયાલીટી હોસ્પિટલ્સ વ્હાઈટ હાઉસ, રાજસ્થાન હોસ્પિટલની સામે, શાહીબાગ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૪ શાહીબાગ ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૬૭૮
આશિર્વાદ હોસ્પિટલ કેશુભાઈ કોમ્પલેક્ષ, આવકાર હોલની સામે, ઘોડાસર પોલીસ સ્ટેશન પાસે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ મણીનગર ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૮૮૪૮
ઇક્રા હોસ્પિટલ એન.એચ નં ૮. બાગે ફીરદોશ સોસાયટી, ખુરશીદ પાર્કની સામે, સરખેજ રોડ, સોનલ ટોકીઝ રોડ, જુહાપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ જુહાપુરા ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૮૨૮
એચ.સી.જી મલ્ટીસ્પેશીયાલીટી હોસ્પિટલ મીઠાખળી છ રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ એલિસબ્રિજ ૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૧૦૧૦૧
એડવાન્સ કેર મલ્ટી સ્પેસીયાલીટી ક્લિનિક થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ થલતેજ ૯૧)-૯૬૮૭૩૦૬૦૩૭
એપોલો હોસ્પિટલ  ૧, તુલસી બાગ સોસાયટી, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત એલિસબ્રિજ ૦૭૯) ૬૬૩૦૫૮૦૦, (૦૭૯) ૬૬૩૦૫૮૦૩,  ૯૭૨૪૫૧૫૦૫૦
એલ જી હોસ્પિટલ રામબાગ ગાર્ડન પાસે, રામબાગ ફાયર સ્ટેશન પાસે, વ્યાયામ વિદ્યાલય સામે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ મણીનગર ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૧૩૮૦
કાકડિયા હોસ્પિટલ સુખ સાગર કોમ્પલેક્ષની પાછળ, દિનેશ ચેમ્બર્સની સામે, એલ બી શાસ્ત્રી માર્ગ, બાપુનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ બાપુનગર ૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૦૫૮૫૪
કુમુદ હાર્ટ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ નર્સિંગ વિજયનગર બસ સ્ટોપ સામે, લાડલી લેન, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ નારણપુરા ૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૫૫૬
ગુજરાત પલ્મોનેરી અને ક્રિટીકલ કેર ૩૦૧, સ્વપ્નિલ ૫, ત્રીજે માળ, કોમર્સ છ રસ્તા પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ નવરંગપુરા ૯૧)-૯૮૨૫૧૬૨૫૭૧
ગુજરાત સંશોધન અને મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ  કેમ્પ રોડ, શાહીબાગ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૪, ગુજરાત શાહીબાગ ૦૭૯) ૨૨૮૬૩૬૭૩, (૦૭૯) ૨૨૮૬૩૬૭૪
ગોએન્કા હોસ્પિટલ જીજીએસ પીપલજ, પેથાપુર-મહુડી રોડ, પીપલજ, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૬૧૦ (આ પણ અમદાવાદ સેવા આપે છે) પીપલજ ૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૭૮૨૪૨
ટી આર મેમોરિયલ હોસ્પિટલ શિવાની એવન્યુ, ચોથા માળે, જવાહર ચોક ક્રોસ રોડ, ભૈરવનાથ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ મણીનગર ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૦૧૧૬
ડૉ દિનેશ ડી પટેલ દેવસ્ય કિડની હોસ્પિટલ, ૩૦૨, મારૂતિ ક્રિસ્ટલ, રાજપથ કલબ સામે, દસા પ્રકાશ રેસ્ટોરન્ટ ઉપર, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ એસ.જી.રોડ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૨૩૦૦
ડૉ દુષ્યંત ચૌહાણ ૩૦૨, રાજદીપ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, ગોપાલ ટાવર સામે, કૃષ્ણ પેલેસ પાછળ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ મણીનગર ૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૦૮૯૦
ડૉ દુષ્યંત બી ચૌહાણ  ૩૦૧, રાજદીપ કોમ્પલેક્ષ, કૃષ્ણ પેલેસ પાછળ, મણીનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૮, ગુજરાત મણીનગર ૦૭૯) ૨૫૪૫૦૮૯૦
ડૉ મહેશ પંચાલ ઇન્ડસ ૨ હોસ્પિટલ, ટોલનાકા પાસે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ સાબરમતી ૯૧)-૯૪૨૬૩૬૪૫૫૨
ડૉ મહેશ પંચાલ વિશ્વા હોસ્પિટલ, આદિત્ય પ્લાઝા, જોધપુર ક્રોસ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ સેટેલાઈટ ૯૧)-૯૪૨૬૩૬૪૫૫૨
ડૉ મહેશ પંચાલ ૨૦૧ આસ્થા કોમ્પલેક્ષ બીજા માળે, પ્રભાત ચોક, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૬૧ ઘાટલોડિયા ૦૭૯ - ૨૭૬૬૦૦૧૧, ૯૪૨૬૩૬૪૫૫૨
ડૉ. આર એસ ભાટિયા ૩૦૮, સ્પાન ટ્રેડ સેન્ટર, કોચરબ આશ્રમની સામે, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ પાલડી ૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૩૫૮૬
ડૉ. કે આર વસાવડા ૫, સીયુ શાહ કોલેજ પાસે, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને નવજીવન પ્રેસ પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ આશ્રમ રોડ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૧૯૩૮
ડૉ. જય કોઠારી એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ એલિસબ્રિજ ૯૧)-૯૯૨૫૧૭૪૭૧૭
ડૉ. જિતેન્દ્ર વી પટેલ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંકુલ, પ્રથમ માળે, એ.એમ.ટી.એસ બસ સ્ટેન્ડની સામે, વાસના, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ વાસના ૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૪૨૪૨
1 2 3 4 5 6