અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ચશ્માં સેવા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ચશ્માં સેવા સરનામું ફોન નં
અમદાવાદ એચ.ઓ લેન્સકાર્ટ ડોટ કોમ વિસીત લેન્સકાર્ટ ડોટ કોમ ઓનલાઈન ખરીદી માટે, અમદાવાદ એચ ઓ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૮૮૬૦૦૦૪૩૭૯
અમરાઈવાડી ભાવસાર ચશ્માઘર ૨૫, સાઈબાબા કોમ્પલેક્ષ, હાડકેશ્વર બસ સ્ટેશન સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૦૭૯) ૨૫૮૫૦૬૩૮
અમરાઈવાડી પ્રિસ ચશ્માઘન ૧૭, પાર્વતી કોમ્પલેક્ષ, પહેલો માળ, સત્યમનગર પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ ૯૮૨૫૨૮૪૩૮૧
અમરાઈવાડી ચેતન ચશ્માઘર ૬, મીનાક્ષી પાર્ક શોપીંગ સેન્ટર, ગાયત્રી શક્તિપીઠ મંદિર સામે, હાઈવે રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૦૭૯) ૨૫૮૫૦૪૯૬
અમરાઈવાડી ગાયત્રી ચશ્મા ૧, મીનાનગર, શંકરનગર ઘંટી બસ સ્ટેશન સામે, રબારી કોલોની અમરાઈવાડી, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ ૯૮૨૫૫૮૬૦૭૩
અમરાઈવાડી શ્રી શીવ ચશ્માઘર માતૃછાયા કોમ્પલેક્ષ, રબારી કોનોલી ક્રોસ રોડ, વસ્ત્રાલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ ૯૯૯૮૨૪૦૦૨૦
અમરાઈવાડી સ્પેર વિઝન ઓપ્ટીકલ્સ એફ ૮ સિધ્ધી વિનાયક શોપીંગ સેન્ટર પહેલો માળ, ન્યુ કોટન મીલ પાસે, અમરાઈવાડી ક્રોસ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૦૭૯) ૨૯૨૯૫૪૪૭
અસારવા શીવમ ચશ્માઘર (અસરવા) ૧૩ ઉમીયાનગર સો. કલાપીનગર, અસરવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ ૯૪૨૬૫૬૩૧૯૪
અસારવા વિઝન વર્લ્ડ ઓપ્ટીકલ્સ ૩, બીપીન કોમ્પલેક્ષ, કેન્સર હોસ્પીટલ દરવાજા સામે, યુનિયન બેન્ક પાસે, અસરવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૦૭૯) ૨૨૮૮૪૭૫૮
આંબાવાડી ગાયત્રી ઓપ્ટીકલ્સ એન્ડ કોન્ટેક લેન્સ ૨ શ્રી કુંજ એપાર્ટમેન્ટ, ચાવડા શૂઝ નીચે, હનુમાન મંદિર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૬૬૧૫૬૪૧૦
આંબાવાડી વિજય ચશ્માવાલા મહાલક્ષ્મી કોમ્પલેક્ષ, એસ એમ રોડ, સન ફોટો સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૩૦૬૭૬૭
આંબાવાડી લક્ષ્મી ઓપ્ટીસીયન્સ ૧, ધનલક્ષ્મી માર્કેટ, બીઆરટીએસ બસ સ્ટેશન સામે, સેટેલાઈટ રોડ, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૩૦૬૩૦૨
આંબાવાડી આદીનાથ ઓપ્ટીસીયન્સ ૪, સમીર કોમ્પલેક્ષ, મુરલીધર કોમ્પલેક્ષ સામે, નેહરુનગર પાસે, હનુમાનજી મંદિર પાસે, એસ એમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૯૨૩
આંબાવાડી શ્રી પાર્શવ ઓપ્ટીસીયન જી ૯ સ્વિસ પ્લાઝા, માણેક બાગ હોલ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૬૬૦૫૭૮૬૨
આંબાવાડી ન્યુ ક્રિષ્ના ઓપ્ટીસીયન્સ ભુધરપુરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૪૦૭૬૯૬
આંબાવાડી શીવ ઓપ્ટીસીયન્સ એફ ૧૧, સુન્દરગોપાલ કોમ્પલેક્ષ, સેન્ચુરી માર્કેટ સામે, બલમ ડેરી પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૫૬૦૨૬૬
આંબાવાડી ગાયત્રી ઓપ્ટીકલ્સ શ્રીકુંજ એપાર્ટમેન્ટ, હનુમાન મંદિર પાસે, ચાવડા શુઝ નીચે, સન પોટો નીચે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ ૯૮૨૪૦૫૪૭૬૪
આંબાવાડી એ લા મોડ વિઝન એ ૯ કામધેનુ કોમર્સીયલ કોમ્પલેક્ષ, સહજાનંદ કોલેજ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૮૯૮૧૭૮૨૭૬
આંબાવાડી ડોલર ઓપ્ટીકસ એ-૬, અપૂર્વ ફ્લેટ, સ્નેહકુંજ બસ સ્ટેશન પાસે, મુરલીધર કોમ્પલેક્ષ પછી, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૫૬૪૦૧૬
આંબાવાડી આઈ જેવેલ ૧૦૧, શીવરંજીની ક્રોસ રોડ સામે, જય શેફાલી રો હાઉસ, સેટેલાઈટ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૬૩૯૯૨
આશ્રમરોડ નગર ચશ્માઘર આશ્રમ રોડ, ઉસ્માનપુરા ચાર રસ્તા, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૨૭૫૪૫૨૦૪
આશ્રમરોડ ગુજરાત ચશ્માઘર પ્રિતમનગર પહેલો સ્લોપ, એલિસ બ્રિજ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૫૮૭૮૬૮
આશ્રમરોડ નટરાજ ચશ્માઘર મેડીકલ એસોસિએશન બિલ્ડીંગ, નટરાજ સિનેમા પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૫૫૧૨૪૭૯૧
આશ્રમરોડ ઈલાઈટ ઓપ્ટીસીયન્સ બી જાદવ ચેમ્બર્સ જી એલ, સેલ્સ ઈન્ડીયા ની બાજુમાં, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૭૫૪૬૪૮૧
આશ્રમરોડ ઓપ્ટીના ઈમપેક્ષ પ્રા. લી. ૨, ગાંધીગ્રામ રેલ્વે સ્ટેશન સામે, એલિસબ્રિજ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૫૮૧૫૬૦
આશ્રમરોડ રાજ ઓપ્ટીસીયન્સ આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ ૯૯૨૪૬૬૬૧૮૦
આશ્રમરોડ શાહ લેન્સ ઓ લેબ ૧૦૪ જીવન કમલ ચેમ્બર્સ, સહારા બેન્ક ઉપર, પોલિસ સ્ટેશન પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૨૬૪૩૦૧૪૫
આશ્રમરોડ ઈલાઈટ ઓપ્ટીસીયન્સ બી જેડીએ એવ ચેમ્બર્સ, સેલ્સ ઈન્ડીયા ની બાજુમાં, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ ૯૭૨૪૧૭૩૭૬૧
આશ્રમરોડ નટરાજ ચશ્માઘર આશ્રમ રોડ પાસે મેડીકલ હોલ પાછળ, નટરાજ સિનેમા, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૦૭૯) ૨૬૫૮૪૮૭૦
આસ્ટોડીયા છિપા ઓપ્ટીસીયન્સ ૨ છીપા રોયલ ટાવર્સ, છીપા કોમ્યુનિટી સેન્ટર પાછળ, આસ્ટોડીયા રોડ, આસ્ટોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૦૯૯૮૩૬૭૮૨
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17