અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઓર્થોપેડિક વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ઓર્થોપેડિક સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી ડૉ જિજ્ઞેશ શાહ હર્ષ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, સાઈબાબા કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, હાટકેશ્વર બસ સ્ટોપ સામે, અમરાઈવાડી, હાટકેશ્વર, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૦૬૩૪
અમરાઈવાડી પ્રજ્ઞા ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ શ્રી સ્વામિનારાયણ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, મંગલદીપ પાર્ટી પ્લોટ પાસે, રબારી કોલોની ક્રોસ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૪૮૪૯
અમરાઈવાડી ડો નવીન એન ઠક્કર શ્રી સ્વામિનારાયણ સંકુલ, નેશનલ હાઇવે-૮, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૪૮૪૯,(૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૨૬૧૩,(૯૧)-૯૮૨૫૩૮૭૦૧૬
અમરાઈવાડી ડો રાકેશ શાહ જીવનધારા હોસ્પિટલ, હાટકેશ્વર સર્કલ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૫૧૦૬૪
અસારવા ડૉ મહેશ એ પટેલ અગ્રસેન ટાવર, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૬૭૦૬૮),(૯૧)-૯૮૭૯૫૦૫૫૮૦
અસારવા ડૉ રાજેશ એ સોલંકી ૪૩, પ્રોફેસરો ક્વાર્ટર્સ, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૧૨૮૭
અસારવા ડો પરાગ આઈ શાહ રામચન્દ્ર કોલોની, ચમનપુરા, અસારવા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૮૨૧૭૨
અસારવા ડૉ રાજેશ એ સોલંકી ૩૩, પ્રોફેસર ક્વાર્ટર્સ, ન્યુ સિવિલ હોસ્પિટલ, અસારવા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૧૨૮૭
આંબાવાડી અરીહંત ફ્રેક્ચર અને ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ ઉપનિષદ, પ્રથમ માળે, હિરો હોન્ડા શોરૂમ પાસે, શ્રેયસ રેલ્વે ક્રોસિંગની ઉપર, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૮૪૩૪
આંબાવાડી ડૉ ત્રિવેદી આર્થ્રોસ્કોપી ક્લિનિક ૨૦૧ અસ્થાન કોમ્પલેક્ષ, પોલીટેકનિક સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૮૯૪
આંબાવાડી ખાંડવાળા ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ અને ત્વચા ક્લિનિક ૩ આમ્રકુંજ સોસાયટી, હનુમાન મંદિર પાસે, નેહરુનગર, એસએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૨૭૭
આંબાવાડી ડો એસ એલ છાબરા ૨૫૦, માણેકબાગ સોસાયટી, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૪૨૧૫),(૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૨૨૮૫૮
આંબાવાડી ડૉ અપૂર્વા એ શાસ્ત્રી એ/૧-૨, ઓશન પાર્ક, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, નહેરુ નગર સર્કલ, આંબાવાડી, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૨૫૨૩,(૯૧)-૯૮૨૫૦૩૧૬૦૬
આંબાવાડી ડો કેતન બી રાજ્યગુરુ ૧૦૧/૧૦૪, સિલ્વર બુક, પરિમલ ચાર રસ્તા નજીક , ડોક્ટર હાઉસ સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૧૩૯૦,(૯૧)-૯૮૨૫૧૦૮૦૨૫,(૯૧)-૯૮૨૪૦૧૪૨૫૬,
આંબાવાડી ડો નીરવ એન શાહ સુવાસ, ૨૦, તત્સત સોસાયટી, પોલિટેકનિક, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૯૯૪૮
આંબાવાડી ડો રાકેશ શાહ ઉપનિષદ, શ્રેયસ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, પ્રથમ માળ, હીરો હોન્ડા ઉપર શોરૂમ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૮૪૩૪,૨૬૪૪૨૨૭૪,૨૬૩૦૩૬૬૫,(૯૧)-૯૮૨૪૦૧૭૭૧૧
આંબાવાડી ડો એસ એલ છાબરા  માણેકબાગ સોસાયટી, ૨૫૦, માણેકબાગ હોલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૨૨૮૫૮,૨૬૬૦૪૨૧૫
આંબાવાડી ડૉ સંજય એ ત્રિવેદી એ-૧, સુંદરમ ફ્લેટ્સ, એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૭૦૫૪,૨૬૩૦૩૭૧૭
આંબાવાડી ડો ઉર્વી બ્રહ્મચારી ઉપનિષદ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, શ્રેયસ ક્રોસિંગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૪૦૪૬૬,૨૬૪૪૩૨૦૭,(૯૧)-૯૩૨૭૦૭૭૦૮૭,(૯૧)-૯૮૨૪૦૯૭૯૧૩
આશ્રમરોડ ડૉ ગૌરાંગ કે ચોક્સી ૧૨, ચીનુભાઈ સેન્ટર, હોટેલ પતંગની નીચે, નહેરુ બ્રિજ કોર્નર, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૩૨૦૬
આશ્રમરોડ ડૉ મોહમ્મદ યુનુસ એમ શાફી મનસુરી મન્સુર મંઝિલ, માઉન્ટ કાર્મેલ શાળા સામે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૯૫૭૧
આશ્રમરોડ એક્સિસ મેડિકલ સિસ્ટમ ૫-૬, જાદવ ચેમ્બર્સ-બી, ત્રીજા માળે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૪૨૪૨
આશ્રમરોડ ડો મુકેશ શાહ ૮, વિદ્યાવિહાર કોલોની, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૮૩૮૩),(૯૧)-૯૪૨૬૩૯૫૭૮૬
આશ્રમરોડ ડૉ રાજેશ એમ શાહ ઉસ્માનપુરા ક્રોસ રોડ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૩૬૦૬),(૯૧)-૯૮૨૪૦૨૬૬૩૬
આશ્રમરોડ ડો એમ ટી મહેતા શિવ સિનેમા સામે, સિટી ગોલ્ડ સિનેમા પાછળ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૪૩૭(૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૬૦૮૨
આશ્રમરોડ ડો નંદકિશોર આર પરીખ એ-૧૦, કેપિટલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૦૧૦૬
આશ્રમરોડ ડો રશ્મિકાંત જે વોરા નવદીપ બિલ્ડીંગ, આકાશવાણી સામે, ઇન્કમ ટેક્સ પાસે, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૪૦૦૪,(૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૩૩૩૩,(૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૨૦૦૩,(૯૧)-૯૮૨૫૦૨૯૯૭૭
આશ્રમરોડ ડો યુનુસ એન સયિએદ ૧૨૨, જનતા કોમર્શિયલ સેન્ટર, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૪૭૧૩૭
આસ્ટોડિયા ડો એમ એફ મોમીન આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ -
આસ્ટોડિયા ડો એસ.જી. મોમીન મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન સામે, આસ્ટોડિયા, ગોળ લીમડા, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૧૫૭૧
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14