અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના પાર્ટી-પ્લોટ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પાર્ટી-પ્લોટ સરનામું ફોન નં
અડાલજ પેનોરમા પાર્ટી પ્લોટ વોટરસાઈડ, નર્મદા કેનાલ પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અડાલજ, ગાંધીનગર - ૩૮૨૪૨૧ (૯૧)-૯૯૦૯૦૧૬૩૩૫
અમરાઈવાડી જીવીબા પાર્ટી પ્લોટ નેશનલ હાઇવે નં ૮, સી.ટી.એમ ક્રોસ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૬૦૮૮૦
અમરાઈવાડી શ્રી ભરત પાર્ટી પ્લોટ રબારી કોલોની ક્રોસ રોડ, નેશનલ હાઈવે નં ૮, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૨૫૩૩
આંબાવાડી વી પુરોહિત કેટરર્સ ૩ / એ, પુનિતા પાર્ક સોસાયટી, સંતોષ ગેસ એજન્સીની પાછળ, ભુદરપુરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૦૭૨
આશ્રમરોડ માહેશ્વરી પાર્ટી પ્લોટ પતંગ હોટેલની પાછળ, નહેરુ બ્રિજ કોર્નર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૯૩૮૪
આશ્રમરોડ રિફોર્મ ક્લબ પેટ્રોલ પંપ પાસે, ચીનુભાઈ ટાવર પાસે, નહેરૂ બ્રીજ રોડ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૦૧૦૦
એલિસબ્રીજ ગાંધી અને કોર્પોરેશન ૩ ફેવરીટ પ્લાઝા, ટાઉન હોલ પાસે, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૫૮૪૮
એસ જી હાઇવે માંગલ્ય વાટિકા રાજપથ ક્લબ, સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠ ગેટ પાસે, ગુજરાત હાઈકોર્ટ પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૪૦૭૨
એસ જી હાઇવે પંચરત્ન પાર્ટી પ્લોટ વાઈડ એન્ગલ પાસે, ઇસ્કોન સર્કલ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૧૫૪૫૪
એસ જી હાઇવે શંકુ ફાર્મ ગોતા ચાર રસ્તા પાસે, રંગત હોટેલની સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૮૨૪૦૪૭૮૪૦
એસ જી હાઇવે શ્રી પંકજ કોર્પોરેશન હીરાબા ફાર્મ, સંસ્કાર એપાર્ટમેન્ટ્સ સામે, કર્ણાવતી ક્લબ સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૮૯૦
એસ.જી હાઇવે દેવ ફનપોઈન્ટ રિયાલિટી પ્રા લિ ફન પોઈન્ટ રિસોર્ટ, ગુજરાત હાઈ કોર્ટ પાસે, કારગીલ પેટ્રોલ પંપની પાછળ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૨૬૪૫
એસ.જી હાઇવે ગોલ્ડન હોલ રાજપથ ક્લબ, એસ.જી. રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૬૧૪૩૧
એસ.જી હાઇવે ગ્રાન્ડ ભગવતી ગ્રુપ કેટરર્સ ગ્રાન્ડ હોટેલ ભગવતી, રાજપથ ક્લબ પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૪૧૦૦૦
એસ.જી હાઇવે જલસા પાર્ટી પ્લોટ થલતેજ ચોકડી, સરખેજ થલતેજ ચોકડી, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૯૨૭
એસ.જી હાઇવે કાદરી પાર્ટી પ્લોટ આંબેર ટાવર સામે, ૧૦૦ ફીટ રીંગ રોડ, સરખેજ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૮૨૫૧૪૭૮૬૦
એસ.જી હાઇવે એલ પી પટેલ ફાર્મ ગ્રીનવુડ ક્લબ પાસે, ૨૦૦ ફીટ રીંગ રોડ, વૈષ્ણવદેવી સર્કલ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૯૭૬૬
એસ.જી હાઇવે રાધે પાર્ટી પ્લોટ નિરમા કોલેજ પાસે, ચરોધી ગામ સામે, સોલા ક્રોસ રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૧૦૪૯
એસ.જી હાઇવે સાથ સંગાથ જીઈબી સબસ્ટેશન સામે, ભાડજ રકનપુર રોડ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૬૬૭
ઓગણજ પાર્થ પાર્ટી પ્લોટ અને પ્લે ગ્રાઉન્ડ ગ્રીનવુડ સામે, વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે, ઓગણજ, સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, ઓગણજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૦ (૯૧)-૯૮૯૮૮૧૮૨૮૩
ઓઢવ સી એમ પટેલ પાર્ટી પ્લોટ વલ્લભનગર, ઓઢવ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૦૨૮૮
ઓઢવ યોગેશ્વર ડેકોરેસન ગૌરી સિનેમા પાસે, એન.એચ નં ૮., ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૨૩૦૮
કાંકરિયા સમર્પણ હોલ ફૂટબૉલ ગ્રાઉન્ડ પાસે, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૮૨૫૬૮
કાલુપુર વરખવાળા પાર્ટી પ્લોટ ૧૬૩૬-૨, એનસી બોડીવાલા કોમ્પલેક્ષ સામે, ટંકશાળ રોડ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૧૦૧૬૬
કુબેરનગર મધુર સંબંધ પાર્ટી પ્લોટ ૩૦ દેવલાલી બજાર, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૪૩૧૮૨
કૃષ્ણનગર ગાયત્રી ડેકોરેટર્સ/શ્રી ખોડલ પાર્ટી પ્લોટ સીતાબાગ સોસાયટી, હિન્દી પ્રકાશ હાઇસ્કુલ પાસે, એન.એચ. નં ૮, વિજય પાર્ક સોસાયટી, પેટ્રોલ પંપ પાસે, કૃષ્ણ નગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-(૭૯)-૫૫૨૫૦૭૬૩
કોબા મનવર પાર્ટી પ્લોટ સુઘડ ગામ, કોબા વર્તુળ પાસે, અમદાવાદ, ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૧૧૩
કોબા એસ આર પટેલ ફાર્મ કોબા સર્કલ પાસે, સંતોષી માતા મંદિરની બાજુમાં, અમદાવાદ - ૩૮૨૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૫૨૪૩૩૭
કોબા શ્રી ફાર્મ કોબા, રાયસણ પેટ્રોલ પંપ પાસે, અમદાવાદ, ગાંધીનગર એરપોર્ટ રોડ, એરપોર્ટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-૯૯૨૪૦૧૧૮૧૧
કોબા સ્વાગત પાર્ટી પ્લોટ કોબા, રાયસણ પેટ્રોલ પંપ પાસે, અમદાવાદ, ગાંધીનગર એરપોર્ટ રોડ, એરપોર્ટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-૯૭૨૩૦૧૮૬૪૪
1 2 3 4 5