અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની પેઈંગ ગેસ્ટ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પેઈંગ ગેસ્ટ સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી જાગૃતિ શાહ સ્વયંભૂ સોસાયટી, આઝાદ સોસાયટી, પાસે, આંબાવાડી ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૨૬૩૦૧૨૭૨
આંબાવાડી રાજ પેઈંગ ગેસ્ટ આમ્રપાલી એપાર્ટમેન્ટ, સુખીપુરા પાસે, આંબાવાડી ૩૮૦૦૦૬ ૯૧-૯૮૭૯૫૦૪૯૫૬
આંબાવાડી એસ એન એકોમોડેશન ફ્રેન્ડસ કોલોની સીએન સ્કુલ પાસે, આંબાવાડી૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૯૮૨૪૦૦૬૪૪૪
આંબાવાડી વિરલ ડી શાહ પેઈંગ ગેસ્ટ એ-૮ ઓજસ એપાર્ટમેન્ટ, લક્ષ્મી ગાઠીયા રથ સામે, નહેરુનગર, ચાર રસ્તા આંબાવાડી ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૨૬૩૦૩૯૭૮
આશ્રમરોડ લક્ષ્મી પેલેસ પેઈંગ ગેસ્ટ હરીકૃપા કોમ્પ્લેક્ષ, ૩ જો માળ હરેકૃષ્ણ કોમ્પ્લેક્ષ, પાસે, સીટી ગોલ્ડ થીએટર પાછળ, આશ્રમ રોડ, ૩૮૦૦૦૬ ૯૧-૭૯-૩૦૦૨૫૨૦૧
એલિસબ્રીજ રાધે કન્સલ્ટન્ટ બી-૭ કૈલાશ એપાર્ટમેન્ટ, શારદા મંદિર ક્રોસ રોડ, એલિસબ્રિજ ૩૮૦૦૦૬ ૯૧-૯૭૨૨૬૬૨૧૧૨
એલિસબ્રીજ સાગર પેલેસ ૧૮૨ વી એસ હોસ્પિટલ સામે, હનુમાન મદિર સામે, માદલપુર એલિસબ્રિજ ૩૮૦૦૦૬ ૯૧-૯૯૭૯૬૦૦૦૧૦
એસ જી હાઈ વે કંવલજીત સોની ૨૯ ગોલ્ડન હાઉસ ગુરુદ્વારા પાછળ, સરખેજ ગાંધીનગર, હાઇવે ૩૮૦૦૫૫ ૯૧-૯૮૨૫૦૮૪૪૬૨
એસ જી હાઈ વે નવકાર પેઈંગ ગેસ્ટ નવકાર એપાર્ટમેન્ટ, ઉદગમ સ્કુલ પાછળ, થલતેજ ચાર રસ્તા પાસે, એસજી હાઈ વે ૩૮૦૦૫૪ ૯૧-૭૯-૪૯૦૧૧૧૦૬
એસ જી હાઈ વે તુલજા પીજી રૂમ્સ સંભાવનાથ કોમ્પ્લેક્ષ, ૨જો ને ૩ જો માળ સુદર્શન ટાવર, સામે, કેમ્બે ગ્રાન્ડ હોટેલ પાછળ, તુલીપ બંગલો, રોડ, એસજી હાઈ વે ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૬૫૫૨૨૫૫૫
કેશવબાગ બોધામ્સ હોમ કોર્ટ એમ -૨૦ -૨૨૯ સંઘમિત્રા એપાર્ટમેન્ટ, આસોપાલવ હાઉસ પાસે, કેશવબાગ પાર્ટી પ્લોટ સામે, ૧૩૨ ફીટ રીંગરોડ, ,સેટેલાઈટ ૩૮૦૦૧૫ ૯૧-૭૯-૬૬૧૫૫૫૯૬
ગુરુકુળ બસેરા બી-૭ ભક્તિ નગર, સોસાયટી, નરોડા નાગરિક બેંક પાછળ, ગુરુકુળ રોડ, ૩૮૦૦૫૨ ૯૧-૭૯-૬૬૧૫૪૯૨૩
ગુરુકુળ કોમલ ઠક્કર સ્તર્લીંગ હોસ્પીટલ કો ઓપરેટીવ હાઉસિંગ સોસાયટી, ગુરુકુળ પાર્ક પાસે, સ્ટર્લીંગ હોઅસ્પીતાલ પાસે, ગુરુકુળ રોડ, ૩૮૦૦૫૨ ૯૧-૭૩૮૩૫૯૦૮૭૮
ગુરુકુળ સર્જન પેઈંગ ગેસ્ટ ૪ સોનલ સોસાયટી, સોનલ ચાર રસ્તા ગુરુકુળ ૩૮૦૦૫૨ ૯૧-૭૯-૪૯૦૧૧૧૧૫
ઘાટલોડિયા શ્રી સ્વામીનારાયણ હોસ્ટેલ અક્ષય કોમ્પ્લેક્ષ, નિર્માણ ટાવર, પાસે, આર સી ટેકનીકલ રોડ, ઘાટલોડિયા ૩૮૦૦૬૧ ૯૧-૯૦૧૬૦૮૪૭૩૦
ચાંદખેડા ઠક્કર પેઈંગ ગેસ્ટ દેવં એપાર્ટમેન્ટ,ડી માર્ટ પાછળ, મોટેરા ચાંદખેડા ૩૮૨૪૨૪ ૯૧-૭૯-૬૫૪૧૬૭૭૭
જીવરાજપાર્ક અનિતાબેન અગ્રવાલ એ/૩૦૫ સ્વાતી-૨ ડી માર્ત ની પાછળ, જીવરાજપાર્ક ૩૮૦૦૫૧ ૯૧-૮૧૨૮૦૮૫૦૫૧
ડ્રાઈવ ઇન રોડ હેમા બ્રમભટ્ટ ચંદ્રપુરી સોસાયટી, ન્યુ રો હાઉસ -૨ પાસે, ગુરુકુળ ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ૩૮૦૦૫૨ ૯૧-૭૯-૨૭૯૧૩૨૩૯
ડ્રાઈવ ઇન રોડ લક્ષ્ય સર્વિસીસ ૩૦ સૌમિલ સોસાયટી, હિમાલય મોલ પાસે, પંજાબ હોન્ડા શો રૂમ પાસે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ૩૮૦૦૫૨ ૯૧-૯૪૨૮૧૨૯૫૭૭
ડ્રાઈવ ઇન રોડ નવકાર પેઈંગ ગેસ્ટ ૧૧ મારુતિ સેન્ટર, સ્વામીનારાયણ મંદિર સામે, પંજાબ હોન્ડા શો રૂમ પાસે, ગુરુકુળ ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ૩૮૦૦૫૨ ૯૧-૯૮૨૫૪૧૨૮૬૫
ડ્રાઈવ ઇન રોડ નીરવ મોદી ૪ ક્રિશ્ના કોમ્પ્લેક્ષ, વૈભવ લક્ષ્મી મંદિર પાસે, ડ્રાઈવ ઇન સિનેમા પાછળ, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ૩૮૦૦૫૨ ૯૧-૯૯૨૪૫૦૬૧૪૭
ડ્રાઈવ ઇન રોડ નીતિન પટેલ પી-૧૦૦૧ ઇન્દ્રપ્રસ્થ ટાવર, હિમાલય મોલ પાસે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ૩૮૦૦૫૨ ૯૧-૭૯-૨૯૦૯૯૬૪૨
ડ્રાઈવ ઇન રોડ પેઈંગ ગેસ્ટ (પી જી બ્રોકર) ૬ મુન્લાઈત સ્વામીનારાયણ સામે, ગુરુકુળ ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ૩૮૦૦૫૨ ૯૧-૭૯-૬૬૧૫૨૨૩૪
થલતેજ ગ્રીનવુડ એસ્ટેટ કન્સલ્ટન્ટ ૧૩ સુદર્શન ટાવર, તુલીપ બંગલો, રોડ, સાઈ હોસ્પિટલ સન એન્ડ સ્ટેપ ક્લબ થલતેજ ૩૮૦૦૫૪ ૯૧-૯૮૭૯૧૪૦૧૮૭
થલતેજ જય કલ્યાણ પેઈંગ ગેસ્ટ બી-૧૦ ઘોષા સોસાયટી, જય અંબે નગર, પાસે, ઉદગમ સ્કુલ પાસે, થલતેજ ૩૮૦૦૫૪ ૯૧-૭૯-૬૬૦૮૭૬૧૪
થલતેજ ઓમ પેઈંગ ગેસ્ટ બી-૧ મુક્તાનંદ એપાર્ટમેન્ટ, ભાઈકાકા નગર, થલતેજ ૩૮૦૦૫૪ ૯૧-૯૯૯૮૨૩૮૧૪૧
થલતેજ પેરેડાઇઝ ગર્લ્સ નેસ્ટ ૩૦ નંદનવન બંગલો, ગણેશ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન બાજુમાં થલતેજ ૩૮૦૦૫૪ ૯૧-૭૯-૬૬૧૫૨૭૨૫
થલતેજ વરદ પેઈંગ ગેસ્ટ ૧ સંદીપની સોસાયટી, હનુમાનજી મંદિર પાસે, મલય તળાવ સામે, કોર્પોરેશન ઓફીસ રોડ, થલતેજ ૩૮૦૦૫૪ ૯૧-૭૯-૬૬૧૫૨૧૨૭
નવરંગપુરા ભારત પેઈંગ ગેસ્ટ ૩૦ અરુણોદય પાર્ક સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ, સામે, નવરંગપુરા ૩૮૦૦૦૯ ૯૧-૯૮૨૫૨૨૨૦૬૯
નવરંગપુરા ભુપેન્દ્ર પંચાલ પેઈન્ગ્ગેસ્ત હોસ્ટેલ એ/૬ રંજન સોસાયટી, જૈવ કોલેજ, નવરંગપુરા રિલાયન્સ ફ્રેશ પાસે, નવરંગપુરા ૩૮૦૦૦૯ ૯૧-૯૪૦૮૨૨૪૦૬૩
1 2 3 4