અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ઘાસ કંટ્રોલ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પેસ્ટ કંટ્રોલ સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી રાજુ પટેલ સલાહકાર ૧૨, સીટીએમ ચાર રસ્તા, અમરાઈવાડી, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૩૬૧૯
આણંદ ગૃહ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ૨૧૬, બીજા માળે, રામકૃષ્ણ સેવા મંદિર, મનીષ કોર્નર સામે, વલ્લભ વિદ્યાનગર, આણંદ - ૩૮૮૧૨૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-(૨૬૯૨)-૨૩૪૬૪૩, +(૯૧)-૯૮૨૫૨૮૯૮૨૭
આણંદ યોગેશ્વર પેસ્ટ કંટ્રોલ ૫૦૨, તેજલ કોમ્પલેક્ષ, વલ્લભ વિદ્યાનગર, આણંદ, - ૩૮૮૧૨૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-૯૮૨૫૨૮૬૧૦૦
આંબાવાડી Pesco પેસ્ટ કંટ્રોલ ઉપાસના સોસાયટી પાછળ, નેહરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૯૧૩૦૧૦૬૬૧
આંબાવાડી પેસ્ટ કંટ્રોલ સંશોધન અને સર્વિસીસ ૪, રોશની એપાર્ટમેન્ટ, શ્રેયસ ટેકરા પાસે, માણેકબાગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૪૫૦૨૦૭૬
આંબાવાડી શ્રી સ્વસ્તિક પેસ્ટ કંટ્રોલ ૧૫, નંદ કોમ્પલેક્ષ, ભોંયતળિયું, આંબાવાડી બજાર પાસે, હીરાબાગ, ભુદરપુરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૩૦૪૭૭
આશ્રમરોડ અવિતાસ ઇન્ડિયા એ/૩૦૬, સુપત ૨, વાડજ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૭૨૬૦૬૦૬૦૬
આશ્રમરોડ બાબા પેસ્ટ કંટ્રોલ ૧૬, નાનાલાલ ચેમ્બર્સ, ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૬૩૦૩
આશ્રમરોડ બીગીકો પેસ્ટ કંટ્રોલ કે-૬, ગિરિરાજ સોસાયટી, અત્લાદ્ર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૨૫૨૯૫૪૩૯
આશ્રમરોડ ધાનુંકા એગ્રીટેક લિમિટેડ મહાશક્તિ કોમ્પલેક્ષ, બીજા માળે, લોહાભાવન સામે, ઓલ્ડ હાઇ કોર્ટ લેન, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૧૩૬૭
આશ્રમરોડ ગુજરાત પેસ્ટ કંટ્રોલ અંકુર બંગલો, માઉન્ટ કાર્મેલ સ્કૂલ પાસે, બાટા શોરૂમની પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૯૯૨૫
આશ્રમરોડ પેસ્ટ કંટ્રોલ એન્ટરપ્રાઈઝીસ શતદલ ત્રીજા માળે, બાટા શો રૂમ સામે, આશ્રમ રોડ પોલીસ ચોકી પાછળ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૧૪૧
આશ્રમરોડ પેસ્ટ કંટ્રોલ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૧૩, મીલ ઓફિસર્સ કોલોની, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૫૫૦૧
આશ્રમરોડ રેક્સ પર્યાવરણ વિજ્ઞાન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૫૦૧ નિર્માણ હાઉસ, હોટેલ વાઈસ પ્રેસિડેન્ટની બાજુમાં, ધ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૨૬૬
આસ્ટોડીયા આઈ પ્રો પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સર્વિસ ૬૦૫, સોના ટાવર, કાઝી ના ધાબા, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૧૪૭
આસ્ટોડીયા વિજય એગ્રો કેમિકલ જલારામ મંદિર પાસે, ખામસા ગેટ, પેટ્રોલ પંપ સામે, આસ્ટોડિયા રોડ, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૪૪૫૮
ઇન્કમટેક્ષ એપોલો પેસ્ટ કંટ્રોલ ૪૧૨, લોહા ભવન, ઓલ્ડ હાઇ કોર્ટ સામે, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૨૨૬
ઇન્કમટેક્ષ કૃષ્ણ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસ ૨, અરુણ કોમ્પલેક્ષ, સી યુ શાહ કોલેજ, ઓલ્ડ હાઇકોર્ટ સામે, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૪૫૪૬
ઇસનપુર જય માતાજી પેસ્ટ કંટ્રોલ અન્ડર ગ્રાઉન્ડ-૧૧, જલપરી કોમ્પલેક્ષ,. પોપ્યુલર વ્હીલર શો રૂમ, ઇસનપુર નારોલ હાઇવે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૭૮૭૮૦૧૨૬૬૬
ઇસનપુર ઓમ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ સી/૯૬, મનોકામના ટેનામેન્ટ, ખારાવાલા ફેક્ટરી સામે, વટવા રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૮૦૨
ઇસનપુર પેસ્ટ વર્લ્ડ ઠેકેદાર એ/૪૧, રમ્યાકુંજ સોસાયટી, જલધારા મંદિર સોસાયટી પાસે, પારસનગર, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૯૪૧૧૭
ઇસનપુર રોયલ એન્ટરપ્રાઇઝ એમ ૬ સવિતા ભાગ, ગોવિંદ વાડી ઇસનપુર, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૫૧૦૫૩૬૯૬૫
ઉસ્માનપુરા અવિતાસ ઇન્ડિયા પેસ્ટ મેનેજમેન્ટ પ્રા લિમિટેડ ૧૪, અંબિકા સોસાયટી, બીજા માળે, નાબાર્ડ બેન્કની પાછળ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૯૩૨
ઉસ્માનપુરા રોનક પેસ્ટ કંટ્રોલ સિંધી શાળા ક્રોસ રોડ, શાંતિનગર ખોડીયારનગર રોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૦૩૬
એલિસબ્રીજ ગ્રીન વેલી બાયોટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૬૦૨, કોર્પોરેટ ટાવર, છટ્ઠા માળે, ડોક્ટર હાઉસ સામે, પરિમલ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૧૪૧૪૩
એલિસબ્રીજ નિયો પેસ્ટ કંટ્રોલ કાપડિયા ગેસ્ટ હાઉસની નીચે, એલિસબ્રિજ પોસ્ટ ઓફિસની સામે, વી એસ હોસ્પિટલની પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૩૪૭૩
એલિસબ્રીજ સનમ એન્ટરપ્રાઇઝ ૨૫, મહારાણા પ્રતાપ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળ, વાડીલાલ હોસ્પિટલ ગેટની પાછળ એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૩૭૪૬૦૭૫૪૯
ઓઢવ હરીઓમ પેસ્ટ કંટ્રોલ સર્વિસીસ ૧૫૯, રત્નમાળા સોસાયટી, માહેશ્વરી સોસાયટી સામે, શીતલ છાયા સામે, અર્બુદાનગર, ઓઢવ જી.આઇ.ડી.સી., અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૬૪૭૭૮૪
કાંકરિયા દિયા પેસ્ટ કંટ્રોલ બલીયાકાકા મંદિર, જુનાધોર બજાર, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-૯૯૨૪૬૭૪૦૮૭
કાંકરિયા લોન્ગ લાઈફ પેસ્ટ કંટ્રોલ ૧૪, ઉદય સોસાયટી, અપ્સરા સિનેમા પાસે, લવ કોમ્પલેક્ષ સામે, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૯૪૯૭
1 2 3 4 5 6 7