અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની પેટ્રોલ પંપ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પેટ્રોલ પંપ સરનામું ફોન નં
અસલાલી પ્રકાશ ઓટો સર્વિસ અસલાલી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૪૫ (૯૧)-(૨૭૧૮)-૨૩૨૪૪૫ 
અસલાલી આર જે એન્ડ સન્સ શ્રીનાથ ટ્રાન્સપોર્ટ સામે, એન.એચ નં ૮, અસલાલી, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૭ (૯૧)-(૨૭૧૮)-૨૫૭૧૨૬૬૮
અસારવા જયવીર સિવિલ પેટ્રોલ પંપ નવી સિવિલ હોસ્પિટલ સામે, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૦૬૬૩ 
આંબાવાડી કેતવ ઓટો સર્વિસ ઓલ્ડ સચિવાલય રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૪૫૬૨ 
આશ્રમરોડ મહિન્દ્રા મોટર્સ ઇન્કમટેક્સ કચેરી સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૬૭૧૮ 
આશ્રમરોડ તરુ મોટર્સ નેહરુબ્રીજ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૯૫૩૩ 
આસ્ટોડીયા ઓટો કોર્નર પેટ્રોલ પંપ કોલ્તેક્ષ પેટ્રોલ પંપ, આસ્ટોડિયા ગેટની બહારની બાજુ, કાગડાપીઠ, આસ્ટોડિયા ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૪૧૩૬ 
આસ્ટોડીયા ઓટોરીક્ષા કો ઓપ. સોસાયટી આસ્ટોડિયા દરવાજા પાસે, એસ ટી રોડ, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૧૮૪૯ 
ઇસનપુર એમ એમ પેટ્રોલિયમ એએમસી તાર કચેરી પાસે, એન.એચ નં ૮, ઇસનપુર ક્રોસ રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૧૪૬૯૭ 
ઉસ્માનપુરા અરવિંદ પેટ્રોલિયમ ચાંપાનેર બસ સ્ટોપ પાસે, ઉસ્માનપુરા, વાડજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૫૩૬૬૦ 
ઉસ્માનપુરા ગુજરાત ઓટો સેન્ટર ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્ક પાસે, ઉસ્માનપુરા ક્રોસ રોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ ૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૬૦૭૮૬ 
એલિસબ્રીજ અલકા ઓટોમોબાઈલ ગુજરાત કોલેજ રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૨૨૮૮ 
એસ.જી.રોડ કારગીલ પેટ્રોલિયમ સોલા હાઈકોર્ટ પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ | (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૬૫૧૪૦ 
ઓઢવ ભક્તિ પેટ્રોલિયમ ગુજરાત વેપારી મહામંડળ, ઓઢવ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૦૧૩૮૮ 
ઓઢવ ઘનશ્યામ પેટ્રોલિયમ ૩૪૯/ઇ, જીવીએમએમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, ઓઢવ રોડ, ઓઢવ જી.આઇ.ડી.સી., અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૦૦૯૮૫ 
ઓઢવ ગુરૂદેવ પેટ્રોલિયમ ગીતાગૌરી સિનેમાની સામે, એન.એચ નં ૮, સોની ની ચાલી ક્રોસ રોડ, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૮૨૪૨૭૪૯૭૯ 
ઓઢવ નીલ પેટ્રોલિયમ રીવેન્યુ સર્વે નં ૬૪, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૦૦૦૮૫ 
ઓઢવ સચ્ચા સૌદા સર્વિસ સ્ટેશન પ્લોટ નં ૪૬૭ જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ, ઓઢવ ફાયર સ્ટેશન સામે, ઓઢવ જી.આઇ.ડી.સી., અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૭૦૧૧૬ 
ઓઢવ ટી કે પેટ્રોલિયમ પ્લોટ નં ૪૬૮/૧, ઓઢવ જી.આઇ.ડી.સી., અમદાવાદ - ૩૮૨૪૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૯૩૪૭૧ 
કલોલ ભાવેશ પટેલ પેટ્રોલ પંપ સર્વે નં: ૪૬૮, ગાંધીનગર માણસા રોડ, બાવલા ક્રોસ રોડ, કલોલ, ગાંધીનગર - ૩૮૨૭૨૧ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-૯૪૨૬૦૨૪૨૩૫ 
કાંકરિયા મેટ્રો સર્વિસ સ્ટેશન દિવાન બલ્લુભાઈ શાળા સામે, વાણિજ્ય ભવન સામે, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૪૯૯૯ 
કાંકરિયા રજની ઓટોમોબાઇલ કાંકરિયા રોડ, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૮૭૯૦૨૮૬૫૫ 
કાંકરિયા રજની ઓટોમોબાઇલ પુષ્પકુંજ સોસાયટી, અપ્સરા સિનેમા પાસે, કાંકરિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ | (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૬૩૧૪ 
ખોખરા ગુજરાત રાજ્ય પુરવઠા નિગમ લિમિટેડ આઇબીપી ઓટો સર્વિસ, જીએસઆરટીસી લિમિટેડ, અનુપમ સિનેમા પાછળ, ખોખરા મહેમદાબાદ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૧૧૯૬ 
ગાંધીનગર કલ્પતરુ ફીલીંગ સ્ટેશન સેક્ટર ૨, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૧૨૮૮ 
ગાંધીનગર નવનીતલાલ અને કો. પેથાપુર ચાર રસ્તા, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૧૬૮૯૧ 
ગાંધીનગર ઉમિયા પેટ્રોલિયમ ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (આ ઉપરાંત અમદાવાદમાં સર્વિસ આપે છે) (૯૧)-૯૮૯૮૧૭૫૯૦૧ 
ગાંધીનગર વિધિ પેટ્રોલિયમ પ્લોટ નં ૧૬૫૦, સેકટર ૬, ઘ રોડ, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-૯૮૨૪૪૩૦૧૫૨ 
ગીતા મંદિર અદાણી સીએનજી ગેસ સ્ટેશન જીએસઆરટીસી કમ્પાઉન્ડ, સેન્ટ્રલ ઓફિસ, એસટી ડેપો સામે, ગીતામંદિર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ +(૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૫૯૭૫ 
ગીતા મંદિર ખીનેશ પી ચુહન નં ૪૧૩, જીએસપી નં ૬, ગીતામંદિર, ગીતામંદિર રોડ, ગીતામંદિર રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૭૨૪૦૫૨૦૨૬ 
1 2 3 4 5