અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના પાલતું પ્રાણીની દુકાનો વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પાલતું પ્રાણીની દુકાન કપડા સરનામું ફોન નં
અમદાવાદ બેસલોબર કેનલ્સ બી/૪૬, દેસાઇ પાર્ક, કેમ્બે હોટેલ પાસે, રેલવે લાઇન રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૮૭૯૯૮૮૯૨૩
અમરાઈવાડી પટેલ માછલીઘર અને પાલતુ પ્રાણી હાઉસ એફ/૧, શ્રદ્ધા કોમ્પલેક્ષ, ન્યૂ કોટન મીલ સામે, પેટ્રોલ પંપ પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૯૦૪૩૧૯૮૦૧
અસલાલી સુરમ્ય ઇમુ ફાર્મ જેતલપુર ગામ, ઓલ્ડ બરોડા હાઇવે, અસલાલી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૪૫ (૯૧)-૯૪૨૬૩૨૯૩૫૫
આશ્રમરોડ વર્લ્ડ પેટ ચોઇસ ડોગ સારસંભાળ ક્લિનિક ફેવરીટ પ્લાઝા, પીનેકલ હોટેલ, ટાઉન હોલ પાસે, એલિસ હોટેલની આગળ, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૬૮૦૪૪૦
ઓઢવ પટેલ માછલીઘર અને પેટ લાઈફ પ્લોટ નં ૬૩/૪, જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ, ફાયર સ્ટેશન પાસે, ઓઢવ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૯૦૪૩૧૯૮૦૧
કાલુપુર  લિયોન કેનલ ૧૪૪૧, મહાદેવ મંદિર પાસે, મામુનાયક પોળ ખાડીયા, ગોગામહારાજ સ્ટ્રીટ, કાલુપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૬૨૯
ગાંધીનગર ધ ડોગ્સ ૧૦૪, એનેક્ષી મોલ, સબવે રેસ્ટોરાં પાસે, ઇન્ફોસિટી, ગાંધીનગર, ગુજરાત - ૩૮૨૦૦૭ (૯૧)-૯૯૨૫૧૦૯૦૭૩
ગુરુકુળ સિદ્ધહેમ કેનલ્સ ઇ/૩, વૃંદાવન કોમ્પ્લેક્ષ, ચિન્મય ટાવર સામે, ગુરુકુળ રોડ, સુભાષ ચોક, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૯૧૩૮૧૫૭૩૧
ગુરુકુળ વિશ્વ પેટ માર્ટ ઇ/૩ વૃંદાવન કોમ્પ્લેક્ષ, નીલમ પાર્ક સામે, સુભાષ ચોક પાસે, ગુરુકુળ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૮૨૪૦૬૩૨૭૩
ગુરુકુળ પેટ ઝોન ૧, વિશ્રુત બંગલો, પ્રથમ માળે, સુભાષ ચોક, એ વન હાઇસ્કૂલ સામે, ગુરુકુળ રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૭૩૭૮૫૯૫૩૫
ઘાટલોડિયા એક્વેટિક પાલતુ દુકાન મંદાકિની સોસાયટી, કે.કે. નગર રોડ, શ્રીજી કોમ્પલેક્ષ સામે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૨૫૫૦૦૬૦૪
ઘોડાસર બબલ લેન્ડ દુકાન નં ૭, યશ ૪, અનન્યા એપાર્ટમેન્ટ પાસે, મંગલેશ્વર મહાદેવ રોડ, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ (૯૧)-૯૪૦૮૮૮૦૭૬૩
ચાંગોદર પેટ નેક્સ્ટ ૧૮/૨, શુભલક્ષ્મી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, વિલેજ મોર્રૈયા, સરખેજ બાવલા હાઇવે, ચાંગોદર, અમદાવાદ - ૩૮૨૨૧૦ (૯૧)-૯૩૨૮૪૪૭૩૦૬
જોધપુર પેટ પ્લેનેટ ૫, ઓમ ટાવર, સ્ટાર ઇન્ડિયા બઝાર પાસે, સેટેલાઇટ રોડ, જોધપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૯૮૪૭૭૭, ૯૯૨૫૦૦૬૨૧૨, (૯૧)-૯૮૯૮૬૦૪૭૭૭
નવરંગપુરા કે ૯ ક્રાફ્ટ પેટ શોપ ૧૨, હીરા પન્ના કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ટ્રેડ સેન્ટરની બાજુમાં, સ્ટેડિયમ સર્કલ, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૭૧૨૭૨૬૨૮૩
નારણપુરા એક્ષિઓમ્ કેનલ અને પેટ સેવાઓ ૧૬/૧૬૩, શાસ્ત્રીનગર, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૮૨૫૦૬૬૩૮૨
નારણપુરા એક્ષિઓમ્ પેટ કેન્દ્ર એચ-૨૪-૨૩૧, નિધિ એપાર્ટમેન્ટ, પ્રગતિનગર ગાર્ડન પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૨૯૮૫
નારણપુરા યોર પેટ વર્લ્ડ ફૂડ ૫, અંકુર વાણિજ્ય કોમ્પલેક્ષ, મહાદેવ મંદિર પાસે, અંકુર રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૯૩૨૭૦૫૯૩૪૨
નિકોલ ગેલેક્સી ફાર્મ ૨૧, સંગાથ કોમ્પલેક્ષ, મનોહરવિલા સોસાયટી, નિકોલ નરોડા રોડ, ન્યુ નરોડા રોડ, નિકોલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૪ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૩૪૩
બેહરામપુરા નિયોન ધ માછલીઘર શોપ દુકાન નં ૧, શ્રી કોમ્પલેક્ષ, સીએનઆઈ ચર્ચ, બેહરામપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૯૯૮૩૯૫૪૧૨
બોપલ પેટ ઇન ૦૬ / પ્રથમ માળ, સત્યમ કોમ્પ્લેક્ષ, આબાદનગર સામે, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૬૧૬
બોપલ વર્લ્ડ પેટ માર્ટ પૂનમ ફાર્મ, દેવકુટીર બંગલો ૧ પાસે, આંબલી બોપલ રોડ, બોપલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૯૮૨૪૦૬૩૨૭૩
મણીનગર એન્નુ કેનલ અને પેટ શોપ ૧, મ્યુનિસિપલ માર્કેટ, નાથાલાલ જગડિયા બ્રિજની નીચે, કમલ કોમ્પલેક્ષ સામે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૯૭૪૨૪૩૩૬૭
મણીનગર વેરાયટી પેટ દુકાન ૭, ચકડિયા પુલની નીચે, ચકડિયા પુલ, કમલ કોમ્પ્લેક્ષ્ સામે, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૭૬૦૦૧૮૮૦૩૯
મણીનગર શ્રી વિનાયક પેટ શોપ ૬, શિવાની એવન્યુ, જવાહર ચોક ક્રોસ રોડ, મણીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૯૨૫૬૯૭૩૦૦
મણીનગર એન્નુ કેનલ દુકાન નં ૧, મ્યુનિસિપલ માર્કેટ, નાથાલાલ જઘડીયા ઓવરબ્રિજ, કમલ કોમ્પ્લેક્ષ્ સામે, મણીનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૦૮ (૯૧)- ૯૩૨૭૬૪૩૫૪૫, ૯૪૨૬૫૯૯૫૩૦
મેમનગર ડફ્રાક કેનલ્સ અને પેટ ૧૧, ભક્તિ નગર કોમ્પલેક્ષ, સનસેટ રો હાઉસ સામે, ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૭૯-૬૫૧૩૦૬૯૩
મેમનગર ડફ્રાક કેનલ્સ અને પાલતુ પ્રાણી ૧૭, નવજ્યોત કોમ્પલેક્ષ, એ વન શાળા સામે, મેમનગર, અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)- ૨૭૪૧૭૭૮૭, ૫૫૧૩૦૬૯૩
વટવા ક્રિસ્ટલ પેટ ૩૨, પ્લોટ નં ૩૬૦૬, ફેઝ ૪ જી.આઇ.ડી.સી., વટવા અમદાવાદ, ગુજરાત - ૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-૨૫૮૪૦૩૯૨
વસ્ત્રાલ પટેલ પેટ અને એકવેરિયમ શોપ ૩૪/૩૫, આસ્થા ૨ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળે, ભવાની પાર્ટી પ્લોટ સામે, માધવ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ રોડ, વસ્ત્રાલ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૩૪૩
1 2