અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની પ્લાસ્ટિક માલ ઉત્પાદકો વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પ્લાસ્ટિક માલ ઉત્પાદકો સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી બી.કે.ગ્રીનડીંગ ૮, પાર્થ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, જામફળ વાડી રોડની પાસે, સી.ટી.એમ., અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૯૦૪૯૧૪૪૬૩
અમરાઈવાડી મોલ્ડ કેર એન્જીનીયર્સ ૭, ગોકુલનગર, ભગ્તિનગર રોડ, શંકર એસ્ટેટની પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૯૮૮૬૬૫૭૨
અમરાઈવાડી વંશુકૃપા પ્લાસ્ટીક ૯, શ્રીરામ એસ્ટેટ, પહેલે માળ, મૌલિક એન્જીનીયરીંગ પ્રા.લી.ટેડ, નીરાલા હાઉસની પાસે, નેશનલ હાઈવે નં-૮, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૯૭૦૫૦૫
અમરેલી ક્રિષ્ના પ્લાસ્ટીક ઈન્ડસ્ટ્રીસ ક્રિષ્ના પ્લાસ્ટીક ઈન્ડસ્ટ્રીસ, એ.બી.સુપર ગેસની સામે, ભાવનગર રોડ, જી.આઈ.ડી.સી., અમરેલી, અમરેલી-૩૬૫૬૦૧ (૯૧)-૯૦૯૯૯૨૮૦૮૧
આંબાવાડી પોલીલીંક પ્લાયમર્સ ઈન્ડીયા લીમીટેડ પાંચમે માળ, ૫૦૬, સેફ્રોન બિલ્ડીંગ, સેન્ટર પોઈન્ટની પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૨૭૮૦૦
આંબાવાડી સાહીલ ઓગ્રેનાઈઝર અમદાવાદ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૨૦૩૮૧
આશ્રમ રોડ રીપેઈડ વેન્ચ્યુર ૪, અગ્રવાલ સેન્ટર, ઈન્કમ ટેક્ષની પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૮૪૬૦૩૪૪૨૨૮
આશ્રમરોડ અહરી પ્લાસ્ટીક ઈન્ક મરીડીયલ ટાવર, બીજે માળ, આશ્રમ રોડની પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૯૯૮૪૭૭૨૩૫
ઈસનપુર ડી.વાન્સ વોટરપ્રુફિંગ સીસ્ટમ ૨૪, હેમેન્દ્ર પાર્ક, ઈસનપુર વટવા રોડ, ઈસનપુર, અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૭૯-૨૫૭૩૦૨૨૨
ઓઠવ મંત્રરાજ પ્લાસ્ટીક પ્લોટ નં-૪૭/એ, સરદાર પટેલ એસ્ટેટ, સરદાર પટેલ રીંગ રોડની પાસે, ઓઠવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૭૯-૨૨૯૦૦૯૪૨
ઓઠવ સબી પ્લાસ્ટ માઉલ્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીયર્સ પોપટભાઈ દેસાઈ એસ્ટેટ, અમરનગર, માત્રુછાયા વિદ્યાલયાની પાસે, રાજેન્દ્રપાર્ક રોડ, ઓઠવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૭૯-૨૬૫૭૬૫૪૬
ઓઠવ કુંદન પ્લાસ્ટ માઉલ્ડ ૧૫૫, તાજેન્દ્ર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, સી.એમ.સી.ની.સામે, સોનીની ચાલીની પાસે, ઓઠવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૯૯૮૧૦૧૯૦૩
ઓઠવ શ્રી બાલ્વી પ્લાસ્ટીક નં-૧૫, રાધાક્રિષ્ના એસ્ટેટ, વિરાટનગર કૈલાશ એસ્ટેટની પાસે, ઓઠવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૯૩૭૭૭૩૧૯૧૯
ઓઠવ ખોડીયાર પ્લાસ્ટીક ઓઠવ રોડ, અમદાવાદ, સી.એમ.સી.મીલ્સ, ઓઠવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૭૯-૨૨૯૭૨૨૩૯
ઓઠવ અંબિકા એન્જીનીયરીંગ ૮, પુનિત એસ્ટેટ, વલ્લભનગર બસ સ્ટોપની સામે, ઓઠવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૦ (૯૧)-૭૯-૨૨૯૭૬૫૭૫
ઓઠવ જી.આઈ.ડી.સી લાભ પ્લાસ્ટીક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એલ/૫૩૮-૨, ઓઠવ જી.આઈ.ડી.સી., ઓઠવ પોલીસ સ્ટેશનની પાસે, ઓઠવ જી.આઈ.ડી.સી., અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૨૯૭૧૧૭૯
ઓઠવ જી.આઈ.ડી.સી ભૈરવ ઈન્ડસ્ટ્રીયર્સ ઓઠવ જી.આઈ.ડી.સી, હિન્દુસ્તાન માર્બલની પાસે, ઓઠવ જી.આઈ.ડી.સી., અમદાવાદ-૩૮૨૪૧૫ (૯૧)-૯૪૨૮૦૪૬૭૭૪
કાલુપુર દીગવિજય ટોય્સ ૯૨૮/૨, રાજામહેતાની પોળ, ટંકશાળ રોડ, કાલુપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૧૮૪૧
કાલુપુર જાગ્રુતિ પ્લાસ્ટીક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કંસારાનો ખાંચો, સીમ્લા કેલેન્ડરની સામે, ટંકશાળ રોડ, કાલુપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૨૧૪૬૮
ગાંધીરોડ પ્રણવ પ્લાસ્ટીક કોર્પોરેશન ૩૧૫, ભાઠીની ભરી, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૩૭૪૮૦૭૪૪૫
ગોતા રોડ પાર્થ પ્લાસ્ટીક ચામુંડા એસ્ટેટ, ગોતા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૪૨૬૩૩૩૫૧૮
ઠક્કરબાપાનગર શ્રી અનંત ઈન્ડસ્ટ્રીયર્સ ઘાટલોડિયી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૯૮૦૨૨૯૫૨
ઠક્કરબાપાનગર સ્ટાન્ટર્ડ પ્લાસ્ટીક ૧૫, શીવસતન એસ્ટેટ, એન.એચ.નં-૮, ઉમિયા એસ્ટેટની પાસે, ઠક્કરબાપાનગર, અમદાવાદ-૩૮૨૩૫૦ (૯૧)-૭૯-૨૨૭૭૯૧૧૭
દુધેશ્વર માધવ પ્લાસ્ટીક ૯૦, અમ્રૃત એસ્ટેટ, વોટર ટેન્કની સામે, તાવડીપુર, દુધેશ્વર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૪ (૯૧)-૯૪૨૭૩૩૬૪૪૩
નરોડા બી.કે પ્લાસ્ટીક એ/૮, અનંત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, નરોડા ફ્રુટ માર્કેટની પાસે, નરોડા રોડ, નરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૨૨૨૦૧૫૩૭
નરોડા અહીંસા પોલી ફીલ્મસ પ્રા.લી.ટેડ ૪૭૭-૧, બી-૧, સીદ્ધેશ્વરી એસ્ટેટ, નરોડા જી.આઈ.ડી.સી, સદવિચાર આઈ હોસ્પિટલની પાસે, નરોડા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૭૯-૨૨૮૨૨૪૮૨
નરોડા જી.આઈ.ડી.સી ડી.કે. ગ્રવર્સ પ્લોટ નં-૫૫/૩, પેસ-૨, જગદીશ ઓઈલ મીલની સામે, સેન્ટર વર્કશોપની પાસે, નરોડા જી.આઈ.ડી.સી., અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦ (૯૧)-૭૯-૬૫૨૫૬૦૨૬
નારોલ સ્વામી એન્ટરપ્રાઈસ ૩૫, રામદેવ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એસ્ટેટ, શાહવાડી બસ સ્ટોપની સામે, નારોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૦૫ (૯૧)-૭૯-૨૫૭૧૦૧૭૯, +(૯૧)-૯૮૨૫૦૧૧૩૭૯
નારોલ પ્રીન્સ એન્ટરપ્રાઈઝ ૧૬૭, શીવશક્તિ એસ્ટેટ, હોટલ પ્રીન્સની પાસે, નારોલ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૦૫ (૯૧)-૭૯-૨૫૪૬૬૪૫૮
પાનકોરનાંકા ટુર્લ્સ પ્લાસ્ટીક ૧૬૫૬, બિસ્કીટ ગલી, પાનકોરનાંકા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૨૫૩૫૧૧૪૯
1 2