અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની પ્લમબર સર્વિસ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પ્લમબર સર્વિસ સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી ભવાની હાર્ડવેર સમર્થનગર, આંબાવાડી ક્રોસ રોડ, સરદારનગર-હાંસોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-૯૭૨૩૯૪૮૧૯૫ 
આંબાવાડી પ્રકાશ એલ સારેસા એ, ૧૧/૨૪૮, ડૉ આંબેડકર કોલોની, સી એન વિદ્યાલયની પાછળ, એલિસબ્રિજ, ભુદરપુરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૫૫૮૧૭૧૨૧૬ 
ઇસનપુર શ્રી જય અંબે એન્ટરપ્રાઈઝીસ રત્નમણી કોમ્પલેક્ષ, યુટીઆઇ બેન્કણી નીચે, જયમાલા બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૯૯૮૨૭૪૮૩૪ 
એસ.જી.રોડ શ્રી ખોડિયાર એન્જીનીયર્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૫, શપથ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, કર્ણાવતી કલબ સામે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-૯૫૫૮૧૪૭૦૨૮ 
કુબેરનગર કરિશ્મા ઇલેક્ટ્રીક શોપ નં ૧૩, જી વોર્ડ, ધનરાજ ટ્રેડર્સ આગળ, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૮૬૯૦૨૩૩૨૯૭
કુબેરનગર પાલા ભાઈ પ્લમ્બર ૨૪૨/૩ ડી વોર્ડ, શાસ્ત્રી ચોકની પાછળ, કુબેર નગર, કુબેરનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-૯૨૭૪૪૩૪૬૪૩ 
કેશવનગર ઝીલ કોર્પોરેશન ૮, હરેકૃષ્ણ કોમ્પલેક્ષ, મધુરમ કોમ્પલેક્ષ સામે, કેશવનગર, સુભાષ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭ ૯૧)-૯૮૨૪૬૩૦૬૮૨ 
ગાંધીનગર ટેક્નોડોટ એન્જીનીયર્સ લિમિટેડ જી.આઇ.ડી.સી. ૨૫ સેકટર, ગાંધીનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૦૧૦ (૯૧)-૯૯૭૮૦૧૨૩૪૫ 
ઘાટલોડિયા આવકાર ટ્રેડર્સ ૭, દર્શન કોમ્પલેક્ષ, ગેઝેટેડ સોસાયટી, ન્યૂ સુર્યનારાયણ સોસાયટી સામે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૩૨૭૦૪૪૩૩૬ 
ઘાટલોડિયા હરિ ઓમ પાઈપ ટ્રેડર્સ ૨૭, પ્રમુખનગર કોમ્પલેક્ષ, શાયોના સિટી સામે, હવેલી હોલ પાસે, ચાણક્યપુરી, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૯૮૬૫૮૮૩૧ 
ઘાટલોડિયા પાર્શ્વનાથ કોર્પોરેશન ૧, મહર્ષિ એપાર્ટમેન્ટ, સી.પી. નગર ભાગ ૧ સામે, ગાયત્રી ડેરી પાસે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૧૩૭૬૩ 
ઘાટલોડિયા શ્રી સ્વામિનારાયણ બિલ્ડીંગ મટીરીયલ ૮, અર્જુન ટાવર, સી.પી. નગર સામે, ભાગ - II, ભૂયંગદેવ ક્રોસ રોડ, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૯૨૪૦૧૦૦૮૭ 
ઘાટલોડિયા શ્રી જલારામ બિલ્ડર બી/૪, સુર સાગર ટાવર, સત્તાધાર સોસાયટી સામે, ઘાટલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૧૮૦ 
ઘોડાસર સુરેન્દ્ર કુમાર ગુપ્તા એ/૧૨, કૃષ્ણ એપાર્ટમેન્ટ, કેડીલા બ્રિજ પાસે, ઘોડાસર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૦ ૯૧)-૯૩૨૮૪૯૦૧૬૨ 
ચાંદખેડા ભગવતી હાર્ડવેર અને સેનિટરી ૧૬ સર્જન ૨, પંજાબ નેશનલ બેન્ક પાસે, ન્યૂ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૯૯૮૮૫૩૦૩૭ 
ચાંદખેડા શ્રી લક્ષ્મી હાર્ડવેર અને પાઇપ ફીટીંગ ૧, પ્રમુખસ્વામીનગર શોપિંગ સેન્ટર, આઇઓસી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ ૯૧)-૮૬૯૦૧૧૩૯૯૯
ચાંદખેડા શ્યામ હાર્ડવેર ૧૧૪, શ્યામ કોમ્પલેક્ષ, આઇઓસી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૯૦૪૦૦૪૮૩૧ 
ચાંદખેડા ઉમેશભાઈ જે ભેળા સી/૬૩, શુભલક્ષ્મી સોસાયટી, પાણી પમ્પ સામે, ચાંદખેડા, જગતપુર રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૯૮૭૯૦૮૦૮૧૬ 
ચાંદખેડા ઝેડ સર્વિસીસ એ/૧૩૯, સ્નેહ પ્લાઝા કોમ્પલેક્ષ, આઇઓસી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-૭૩૮૩૨૩૨૦૩૨
ચાંદલોડિયા જય પ્રકાશ ચૌહાણ બી/૪૧, ગાયત્રીનગર સોસાયટી, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૯૮૯૮૩૫૨૮૯૦ 
જીવરાજપાર્ક મારુતિ ટ્રેડર્સ ૮, શ્રી હરિ એપાર્ટમેન્ટ, સહવાસ એપાર્ટમેન્ટ પાસે, ટીવી ૯ થી રવિનગર શાળા રોડ તરફ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૫૮૬૪૩૮૯૦૮ 
થલતેજ અંબિકા ટ્રેડર્સ એસ/૧૯, સુદર્શન ટાવર, નિરાંત પાર્ક પાછળ, સમભાવ બંગલો, સુરધારા રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૦૭૬૯ 
થલતેજ સુખસાગર હાર્ડવેર જી/૭, સિગ્નેચર કોમ્પલેક્ષ, સુવર્ણ કોમ્પલેક્ષ સામે, ૧૦૦ ક્રોસ રોડ, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૨૨૯૭૩ 
દરિયાપુર સાંઇ પ્લમ્બિંગ ગ્રાઉન્ડ ફલોર, મનસુરી બિલ્ડીંગ, જ્યોતિકા લોજ કડિયા નાકા સામે, દરિયાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૦૪૮ 
દાણી લીમડા બાબુલાલ અને કો. ૩૦ - સૌજન્ય પાર્ક સોસાયટી, મહાવીર સ્કૂલ પાસે, આંબેડકર ચોક, દાણીલીમડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-૮૪૬૦૮૦૦૮૩૭
દાણી લીમડા વેગાસ એન્ટરપ્રાઇઝ ૩૭૩, રસિકભાઈ પટેલ પ્લોટ, આલીશાન શોપીંગ સેન્ટરની પાછળ, દાણીલીમડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૦૫૫૯ 
નરોડા મુકેશ ચાવડા સુભાષનગર ટેકરા, નોબલનગરની બાજુમાં, નરોડા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-૯૯૭૯૧૭૭૫૮૯ 
નારણપુરા ડી મધુસુદન અને કો. ૧૬, પથિક સોસાયટી, જૈન દેરાસર પાસે, નારાયણ નગર ક્રોસ રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૬૮૦૩૫૧ 
નારણપુરા ગાયત્રી હાર્ડવેર ૫૪/૬૩૭, પારસનગર, આકાશ ગંગા ફ્લેટ્સ સામે, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૩ (૯૧)-(૭૯)-૬૯૫૬૧૬૦૩ 
નારણપુરા મહાવીર એન્ટરપ્રાઇઝ એસ/૧૬, મંગલમૂર્તિ એપાર્ટમેન્ટ, ટેલિફોન એક્સચેન્જ પાસે, મંગલ મૂર્તિ બસ સ્ટોપ પાસે, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૪૭૫૨ 
1 2 3