અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની કિરાણા સ્ટોર વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર કિરાણા સ્ટોર સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી ક્રિષ્ના મેડીકલ શુભમ હોસ્પિટલ પાસે, રબારી કોલોની ક્રોસ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ ૯૪૨૭૮૧૩૯૧૧
અમરાઈવાડી જય ગોપાલ સીજનલ સ્ટોર અમરાઈવાડી પોસ્ટ ઓફીસ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ ૯૦૧૬૧૬૦૪૬૫
અમરાઈવાડી પટેલ મેડીકલ એન્ડ પ્રોવિઝન સ્ટોર્સ ૩૦૦/૨, અમરાઈવાડી બજાર, ચોકસી ચોલ સામે, આઝાદ ચોક, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ ૯૮૯૮૫૫૨૩૮૦
અસારવા માધુર સુપર માર્કેટ પ્રભુનગર સો. સામે, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ ૯૮૭૯૮૩૫૨૪૭
આંબાવાડી ગુરુનાનક અનાજ ભંડાર (આર. જી. ટ્રેડર્સ) જી/૫ રુદ્ર કોમ્પલેક્ષ, આંબાવાડી બજાર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૪૬૫૧૨૩
આંબાવાડી મેટ્રો જનરલ સ્ટોર્સ નહેરુનગર સામે, સુરેન્દ્ર મંગલદાસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૪૦૩૪૪૨
આંબાવાડી સ્વાદ કેટરર્સ ૨, સમીર કોમ્પલેક્ષ, હનુમાનજી મંદિર સામે, એસ એમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૩૦૬૩૫૪
આંબાવાડી અપૂર્વા પ્રોવિઝન સેન્ટર એચ-જી એચબી શોપીંગ સેન્ટર, આઝાદ સો. પાસે, પુજા એપાર્ટમેન્ટ હિંમતલાલ પાર્ક, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૪૫૩૦૬
આંબાવાડી ક્રિષ્ના કિરાણા એન્ડ જનરલ સ્ટોર્સ જી - ૪, શબરી કોમ્પલેક્ષ, જય એપાર્ટમેન્ટ પાસે, આઝાદ સો. સામે, સહજાનંદ કોલેજ પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૬૫૪૧૯૭૫૨
આંબાવાડી શક્તિ પ્રોવિઝન સ્ટો૨ હનુમાન મંદિર સામે, બી ઓ બી પાસે, એસ એમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૪૦૧૮૪૯
આંબાવાડી ગોપાલ પ્રોવિઝન સ્ટોર જી-૧૭, ગોયાલ ટાવર, પોલિટેક્નિક પાસે, જાહ્નવી રેસ્ટોરેન્ટ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૩૦૦૭૨૮
આંબાવાડી આઝાદ પ્રોવિઝન સ્ટોર ૭, આઝાદ સેન્ટર, આઝાદ સો. પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૭૪૮૦૬૮
આંબાવાડી કુશાલ જનરલ સ્ટોર માબેગબાગ સો., માણેકબાગ હોલ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૬૦૪૩૧૫
આંબાવાડી એ બી સી મેડીકેર સ્ટોર્સ જી/૬ નવકાર કોમ્પલેક્ષ, ન્યુ શ્રેયસ ક્રોસીંગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૪૪૭૫૩૨
આંબાવાડી શ્રી મહાવીર ટ્રેડીંગ કં. ૪, રાજરત્ન શોપીંગ સેન્ટર, માણેક બાગ જૈન દેરાસર સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૨૬૪૨૫૦૯૮
આંબાવાડી રીલાઈયન્સ ફ્રેસ ઘનશ્યામ એવન્યુ, શ્રેયસ ક્રોસીંગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૬૫૧૦૦૧૩૧
આંબાવાડી રીલાઈયન્સ ફ્રેસ રાજશ્રી એનક્લેવ, તુલીપ સીતાડીલ સામે, માણેકબાગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૬૪૫૦૯૮૨૭
આંબાવાડી રીલાઈયન્સ ફ્રેસ ગ્રાન્ડ મોલ, નહેરુનગર. આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૦૭૯) ૪૦૦૨૪૩૬૨
આશ્રમરોડ ક્રિષ્ના મેડીક્લસ એ ૯, સુખસાગર કોમ્પલેક્ષ, હોટલ ફોર્ચુન લેન્ડમાર્ક પાસે, ઉસ્માનપુરા ક્રોસ રોડ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ ૯૮૯૮૪૯૫૬૯૬
આશ્રમરોડ શ્રેયા ફાર્મસી કોચરબ આશ્રમ સામે, સુભદ્રા હોસ્પિટલ નીચે, સ્પન ટ્રેડ સેન્ટર ની બાજુમાં, પાલડી, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૩૨૪૨૫૮૯૫
આશ્રમરોડ ગીતા મેડીકલસ એન્ડ પ્રોવિઝન ૩૭, અલિસ બ્રિજ શોપીંગ સેન્ટર, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ટાઉન હોલ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૫૭૯૪૩૧
આસ્ટોડીયા શ્રી અંબિકા કટલરી સ્ટોર રંગતી બજાર, આસ્ટોડીયા ચાકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ ૯૯૨૪૮૫૮૬૧૫
આસ્ટોડીયા શાહ આંબાલાલ મોતીચંદ એન્ડ સન્સ ફાયર બ્રિગેડ સામે, દાનપીથ મ્યુનિસીપલ કોટા પાસે, આસ્ટોડીયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૩૫૩૪૩૪
આસ્ટોડીયા ઓનેસ્ટ મેડીકલ સ્ટોર્સ ૩૯૭૦/૧, ઢાળ ની પોળ પાસે, માંડવી ની પોળ સામે, આસ્ટોડીયા ચકલા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૦૭૯) ૨૫૩૫૮૨૮૨
ઇસનપુર શ્રી શંકર પ્રોવિઝન સ્ટોર્સ ૧૫/૧૬ વેરાઈ માતા કોલોની, વેરાઈ માતા મંદિર સામે, ઈશનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૦૭૯) ૨૫૩૯૩૩૧૮
ઇસનપુર રીલાઈયન્સ ફ્રેસ શો. નં. ૧૧-૧૬, રાધે ક્રિષ્ના વિલા ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ૧૩૨ ફિટ રીંગ રોડ, ગોવિંદ વાડી ની બાજુમાં, ઈશનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૦૭૯) ૬૪૫૦૯૮૩૨
ઉસ્માનપુર પરીતોષ સ્ટોર મહેતા ચવાણા માર્ટ પાસે, ઉસ્માનપુરા ક્રોસ રોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૩ (૦૭૯) ૨૭૫૪૪૧૭૨
એલિસબ્રીજ શાહ અમૃતલાલ દલસુખભાઈ ૫૨૯/૯, ડાલીયા બિલ્ડીંગ, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ ૮૯૦૫૭૮૮૫૯૭
એલિસબ્રીજ કે હેતલ એન્ટરપ્રાઈસ ૬, પાલ્મ સ્પ્રિંગ કોમ્પલેક્ષસ બેસમેન્ટ, કોલેજીયન રેસ્ટોરેન્ટ પાસે, શાંતી સદન સો., પરીમલ ક્રોસ રોર્ડ, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૪૬૦૧૮૫
એલિસબ્રીજ એકતા કેમિસ્ટ એલ/એલ/૩૦, મહારાણા પ્રતાપ સેન્ટર, એલિસબ્રિજ પોસ્ટ ઓફિસ સામે, વી એસ હોસ્પિટલ પાછળ, એલિસ બ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૦૭૯) ૨૬૫૭૬૯૩૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17