અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની પોલીસ-સ્ટેશન વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
વટવા ૨૫૭૧૦૦૭૪ / ૨૫૭૧૦૫૫૦
વટવા જી.આઇ.ડી.સી. ૨૫૮૩૦૦૦૪ / ૨૫૮૩૦૦૨૪
વેજલપુર ૨૬૮૨૭૧૧૧ / ૨૬૮૧૦૬૧૪
મહિલા પોલીસ સ્ટેશન ૨૫૫૦૫૫૩૪ / ૨૫૫૦૭૯૬૭
પોલીસ (કંટ્રોલ રૂમ) ૨૫૬૩૦૧૦૦ / ૨૫૬૩૦૨૦૦
પી આંર ઓ થી કમિશનર ૨૫૬૩૩૩૩૩
1 2