અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની AMTS વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
જનરલ પૂછપરછ ૨૫૩૯૧૮૮૧
પૂછપરછ (લાલદરવાજા) ૨૫૫૦૭૭૩૯
બી.આર.ટી.એસ ૧૮૦૦૨૩૩૨૦૩૦
1