અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની એરલાઈન્સ વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
એર ઇન્ડિયા - બુકિંગ કચેરી ૨૫૫૦૫૧૯૮ / ૯૯
એર ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ ૨૨૮૬૭૨૩૭ / ૨૨૮૬૯૫૪૦
એરપોર્ટ ઇન્ટરનેશનલ ટર્મિનલ ૨૨૮૬૭૬૬૪
કાર્ગો-ડોમેસ્ટિક ૨૨૮૬૯૨૩૬
કાર્ગો આંતરરાષ્ટ્રીય ૨૨૮૬૯૨૩૬
ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટ ટર્મિનલ ૨૨૮૬૯૨૩૩ / ૪૪
ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ બુકિંગ કચેરી ૨૫૫૦૫૧૯૮ / ૨૨૮૬૯૨૩૩
ઇન્ડિયન એરલાઇન્સ પૂછપરછ ૨૫૫૦૫૧૯૯
જેટ એરવેઝ ૨૨૮૬૮૩૦૭
કિંગફિશર એરલાઈન્સ ૨૨૮૫૮૦૫૦
સ્પાઈસ જેટ એરલાઇન્સ ૨૨૮૫૮૦૩૯
1