અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની એમ્બ્યુલન્સ વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
આલોક ઓર્થોકેર ૯૪૨૬૩૯૫૭૮૬
સિવિલ હોસ્પિટલ ૨૨૬૮૩૭૨૩
ડો જે જે વોરા મેમોરિયલ જનરલ હોસ્પિટલ ૯૮૨૫૦૨૯૯૭૭ / ૨૭૫૪૩૩૩૩
ઇમરજન્સી મદદ ૧૦૮
મ્યુનિસિપલ એમ્બ્યુલન્સ સેવા ૧૦૨
સદવિચાર પરિવાર ૨૨૬૮૦૪૫૦
1