અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની બ્લડ બેંક વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
અમી પેથોલોજી લેબ અને બ્લડ બેન્ક ૨૭૫૦૧૨૦૨ / ૯૮૨૫૬૯૮૨૯૮
સિવિલ હોસ્પિટલ ૨૨૬૮૨૮૪૦
ગ્રીન ક્રોસ સ્વૈચ્છિક બ્લડ બેન્ક - નવરંગપુરા ૨૬૪૦૮૮૨૦
ગ્રીન ક્રોસ સ્વૈચ્છિક બ્લડ બેન્ક - મણીનગર ૨૫૪૬૧૮૬૪
ગ્રીન ક્રોસ સ્વૈચ્છિક બ્લડ બેન્ક - પાલડી ૨૬૫૭૮૮૨૪
ગુજરાત બ્લડ બેંક ૨૬૫૮૬૪૮૦ / ૨૬૫૮૪૮૯૩
ઇન્ડિયન રેડ ક્રોસ બ્લડ બેંક ૨૬૬૫૦૮૫૫ / ૨૬૬૫૧૮૩૩
કર્ણાવતી બ્લડ બેંક ૨૭૪૧૫૧૫૦ / ૨૭૪૭૯૭૪૨
મહાગુજરાત બ્લડ બેંક ૨૫૪૫૧૩૩૧ / ૨૫૪૬૧૬૪૧
પ્રથમા બ્લડ સેન્ટર ૨૬૬૦૦૧૦૧ / ૨૬૬૧૦૦૯૩
1