અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની પશુ નિયંત્રણ વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
ઈસ્ટ ઝોન ૩૨૯૧૦૨૪૨, ૩૨૯૧૦૨૪૬, ૩૨૯૪૩૦૭૧
નારણપુરા ૨૭૫૫૦૫૮૪
નોર્થ ઝોન ૩૨૯૪૩૦૫૧, ૨૨૮૪૨૯૨૬
સાબરમતી ૨૭૫૫૨૦૪૭
સાઉથ ઝોન ૩૨૯૪૩૦૪૨, ૩૨૯૪૩૦૫૨, ૨૫૮૫૪૦૯૬
વાડજ ૨૭૫૫૦૫૮૪
વેસ્ટ ઝોન ૨૭૫૫૦૯૧૦, ૩૨૯૪૩૧૮૨
1