અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ક્લબ વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
આરોહી સ્ટાર ક્લબ પ્રા. લિમિટેડ ૯૦૯૯૦૪૯૧૭૩
અગેટા ટૅનિસ એકેડેમી ૨૭૪૩૨૭૮૨
બામ્બિનો, બાળકોની પ્રવૃત્તિઓ માટે ૨૬૬૦૬૪૭૭
ગુજ. ક્રિકેટ એસોસિએશન કલબ હાઉસ / મોટેરા સ્ટેડિયમ ૨૭૫૦૫૦૬૬
ગુજરાત પેરાગ્લાઇડિંગ અને એડવેન્ચર ક્લબ ૯૮૨૫૦૩૦૬૪૬ / ૨૬૪૩૧૫૮૮
ગુલમહોર ગ્રીન ગોલ્ફ અને કન્ટ્રી કલબ લિમિટેડ ૩૦૬૧૩૧૦૦ / ૩૦૬૧૩૧૦૧
ઇન્ફોસિટી ક્લબ અને રીસોર્ટ્સ ૨૩૨૧૩૧૧૧ / ૨૩૨૧૩૧૨૨
કર્ણાવતી ક્લબ લિમિટેડ ૨૬૯૨૯૦૯૦ / ૨૬૯૨૬૦૬૦
લાફિંગ ક્લબ અમદાવાદ ૨૬૪૦૪૪૭૨
લાયન્સ કલબ ઇન્ટરનેશનલ ૨૬૪૬૬૩૩૪
પ્લેઝર ક્લબ ૨૭૫૪૪૬૨૧ / ૨૭૫૪૧૧૯૫
રાધે ઉપવન ક્લબ / મહાદેવ હોલિડે ઇન પ્રા. લિ ૨૫૮૪૨૯૦૦
રાજપથ કલબ લિમિટેડ ૨૬૮૬૧૪૩૧ to ૩૭
રાઈફલ ક્લબ, અમદાવાદ અને લશ્કરી તાલીમ રાઈફલ એસોસિએશન ૨૫૬૦૧૯૯૨
સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ગુજરાત લિમિટેડ ૨૬૫૬૦૫૯૭
સન એન સ્ટેપ ક્લબ લિમિટેડ ૨૭૪૭૫૯૩૩
ધ ઓરિએન્ટ ક્લબ ૨૬૪૪૫૬૮૯
વાય.એમ.સી.એ ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ૬૫૨૩૦૦૦૦ / ૬૫૨૩૧૧૧૧
રાધે ઉપવન ક્લબ / મહાદેવ હોલિડે ઇન પ્રા. લિ ૨૫૮૪૨૯૦૦
રાજપથ કલબ લિમિટેડ ૨૬૮૬૧૪૩૧ to ૩૭
રાઈફલ ક્લબ, અમદાવાદ અને લશ્કરી તાલીમ રાઈફલ એસોસિએશન ૨૫૬૦૧૯૯૨
સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ગુજરાત લિમિટેડ ૨૬૫૬૦૫૯૭
સન એન સ્ટેપ ક્લબ લિમિટેડ ૨૭૪૭૫૯૩૩
ધ ઓરિએન્ટ ક્લબ ૨૬૪૪૫૬૮૯
વાય.એમ.સી.એ ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર ૬૫૨૩૦૦૦૦ / ૬૫૨૩૧૧૧૧
1