અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની મૃત પશુ સમસ્યા વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
એએમસી ઘાસ ઉપદ્રવ નિયંત્રણ ૨૫૩૫૯૬૫૦
એએમસી મૃત પશુ નિરાકરણ મદદ ૨૨૧૪૧૧૯૭ / ૨૨૧૪૯૫૫૦
કુતરા પકડવા માટે ૨૫૩૫૨૯૧૧
ગાર્બેજ નિરાકરણ મદદ પૂર્વ ૨૨૯૭૦૪૨૨ / ૨૨૯૭૦૪૨૩
ગાર્બેજ નિરાકરણ મદદ પશ્ચિમ ૨૭૫૫૦૯૧૦
ગાર્બેજ દૂર મદદ ઉત્તર ૨૨૮૪૨૯૨૬ / ૨૨૮૦૧૧૮૨
ગાર્બેજ નિરાકરણ મદદ દક્ષિણ ૨૫૪૬૫૨૫૫ / ૨૫૪૬૫૩૪૪
ગાર્બેજ નિરાકરણ મદદ નવા પશ્ચિમ ૨૬૮૪૧૨૦૪ / ૧૨૦૫
એએમસી જનરલ નંબર્સ ૨૫૩૯૧૮૧૧ to ૨૫૩૯૧૮૨૦
1