અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની આઇ બેંક વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
આસોપાલવ આંખની હોસ્પિટલ ૨૨૮૬૫૫૩૭/૨૨૮૬૭૯૮૨
ડી ઇ અંકલેશ્વરિયા સેન્ટ્રલ આઇ બેન્ક ૨૨૬૮૦૩૧૪/૨૨૬૮૧૦૧૦
લાયન શરદ મહેતા આઇ બેન્ક/ રેડ ક્રોસ આઇ બેન્ક ૨૭૪૫૦૬૩૩/૨૭૪૧૩૩૩૩
લાયન્સ કર્ણાવતી શાંતાબેન વિષ્ણુભાઈ પટેલ આંખની હોસ્પિટલ ૦૨૭૧૭-૨૪૪૦૫૨/૫૩
એમ એન્ડ જે ઓફ્થલમોલોજી સંસ્થા ૨૨૬૮૧૦૧૦/૨૨૬૮૦૩૬૦
સદવિચાર પરિવાર આંખની હોસ્પિટલ ૨૨૮૧૧૪૭૬
શ્રી સી એચ નગરી આંખની હોસ્પિટલ ૨૬૪૬૬૭૨૪/૨૬૪૬૦૧૭૬
1