અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની અગ્નિ-શામક વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
જનરલ ૧૦૧/૧૦૨
નિયંત્રણ ખંડ ૨૨૧૪૮૪૬૬ / ૬૭/૬૮
ચીફ ફાયર ઓફિસર ૯૩૨૭૦૩૮૭૫૪
સેન્ટ્રલ ફાયર બ્રિગેડ સ્ટેશન (દાનાપીઠ) ૨૨૧૪૮૪૬૬ / ૬૮
બોડકદેવ ૩૨૯૮૧૪૪૦
ગોમતીપુર ૨૨૭૭૬૯૯૬
જમાલપુર ૨૫૩૯૭૯૫૯
મણીનગર ૨૫૪૭૦૨૨૧
મેમનગર ૨૭૯૧૦૨૦૩
નરોડા ૨૨૨૦૦૭૧૫
ઓઢવ ૨૨૮૭૫૪૩૪
પાંચકુવા ૨૨૧૨૦૩૮૮
સાબરમતી ૨૭૫૦૭૩૦૨
શાહપુર ૨૫૬૨૧૯૬૯
1