અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની હોસ્પિટલ વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
આરોગ્યમ સ્પેસીયાલીટી હોસ્પિટલ ૨૬૪૬૩૫૩૫ / ૩૨૯૩૦૧૨૨
એપોલો હોસ્પિટલ ૬૬૭૦૧૮૦૦ / ૬૬૭૦૧૮૦૧
આશિષ પેથોલોજી લેબોરેટરી ૨૬૩૦૩૦૯૦ / ૨૬૩૦૪૦૧૦
સિવિલ હોસ્પિટલ ૨૨૬૮૩૭૨૧ / ૨૨૬૮૧૧૯૧
ડો જે જે વોરા મેમોરિયલ જનરલ હોસ્પિટલ ૯૮૨૫૦૨૯૯૭૭ / ૨૭૫૪૩૩૩૩
જીવરાજ મહેતા હોસ્પિટલ ૨૬૬૩૯૮૩૯ to ૨૬૬૩૯૮૪૩
ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ૨૨૬૮૮૦૦૦
એચ.સી.જી મેડીસર્જ હોસ્પિટલ્સ ૨૬૪૦૮૪૦૧
ઇન્ડિયન હાર્ટ ફાઉન્ડેશન ૨૬૫૭૫૫૫૫ / ૨૬૯૨૭૯૦૦
ઇન્ડિયન હાર્ટ ફાઉન્ડેશન અને સંશોધન સંસ્થા ૨૬૫૭૫૬૫૬ / ૨૬૯૨૮૨૦૦
ઇન્ડિયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી ૨૭૫૫૭૦૫૫ / ૨૭૫૫૭૦૫૬
એલ જી હોસ્પિટલ ૨૫૪૬૧૩૮૦ to ૮૪
વિકલાંગ માટે પોલિયો ફાઉન્ડેશન ૨૨૧૪૦૯૭૬ / ૨૨૧૭૨૬૯૩
પોલિયો ફાઉન્ડેશન ચેરીટેબલ હોસ્પિટલ ૨૬૬૧૦૮૦૧
રાજસ્થાન હોસ્પિટલ ૨૨૮૬૬૩૧૧
સદવિચાર પરિવારની આંખ અને શારીરિક દાન ૨૬૮૬૧૦૫૫ / ૨૬૮૬૦૧૯૭
સાલ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ૬૬૧૧૫૬૦૦ / ૬૬૧૧૫૬૪૯
સત્યમેવ હોસ્પિટલ પ્રા. લિમિટેડ ૨૭૫૦૦૬૨૫ / ૮૯૮૦૦૧૮૧૮૦
શેલ્બી હોસ્પિટલ ૪૦૨૦૩૦૦૦ / ૪૦૨૦૩૧૦૦
શ્રેય હોસ્પિટલ્સ ૨૬૪૬૮૬૨૦ / ૪૦૦૧૭૭૭૭
શ્રીમતી. શારદાબેન મ્યુનિ. જનરલ હોસ્પિટલ ૨૨૯૨૪૨૬૧ / ૨૨૯૨૪૨૬૪
સ્ટર્લીંગ હોસ્પિટલ ૪૦૦૧૧૧૧૧ / ૪૦૦૧૧૧૭૭
સુપ્રાટેક માઈક્રોપેથ લેબોરેટરી ૨૬૪૦૮૧૮૧ / ૨૬૪૦૮૧૮૨
થેલેસેમિયા સેન્ટર ૨૭૫૫૭૦૫૫ / ૫૬/૨૭૫૫૮૨૩૦
વી એસ હોસ્પિટલ ૨૬૫૭૭૬૨૧ to ૨૬૫૭૭૬૨૫
પ્રથમા બ્લડ સેન્ટર ૨૬૬૦૦૧૦૧ / ૨૬૬૦૭૭૬૨
સાલ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યુટ ૨૬૮૪૫૬૦૦ / ૨૬૮૪૫૯૭૧
વી એસ હોસ્પિટલ ૨૬૫૭૭૬૨૧ / ૨૬૫૭૭૬૨૫
1