અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની માહિતી કેન્દ્ર વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
Infoline.in (ઉત્પાદન/સેવા વિશે માહિતી) ૬૬૬૬૬૬૬૬ / ૩૩૦૦૦૦૦૦
ગુજરાત પ્રવાસન/ ટુરિઝમ કોર્પોરેશન ઓફ ગુજરાત લિમિટેડ ૨૩૨૨૨૫૨૩ / ૨૬૫૮૯૧૭૨
રાજસ્થાન પ્રવાસન વિકાસ કોર્પ. / આર.ટી.ડી.સી ૨૬૪૬૯૫૮૦ / ૨૬૫૬૫૧૮૭
ટેન્ડર માહિતી કેન્દ્ર ૨૭૫૭૨૩૫ / ૨૭૫૭૨૪૩૬
ઇન્ડિયા અનન્ય ઓળખ ઓથોરિટી (UIDAI) ૧૮૦૦૧૮૦૧૯૪૭
ગુજ.રાજ્ય ચૂંટણી પંચ (મતદાન કાર્ડ) ૨૭૫૫૦૮૪૩ / ૨૭૫૫૩૧૯૧
પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ ઓફિસ ૨૬૩૦૯૧૦૩ / ૨૬૩૦૯૧૦૪
1