અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની પુસ્તકાલય વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
અદીત્યાભાઈ સાર્વજનિક પુસ્તકાલય ૨૨૯૨૯૪૦૪
અમદાવાદ લાયબ્રેરી નેટવર્ક ૨૬૩૦૫૬૩૦
અક્ષર સર્કયુલેટિંગ પુસ્તકાલય ૨૭૪૯૪૪૦૮
બ્રિટિશ કાઉન્સિલ / બ્રિટિશ લાઇબ્રેરી ૨૬૪૬૪૬૯૩
શહેર અને જિલ્લા લો પુસ્તકાલય ૨૫૫૦૭૩૩૪
ઇંગલિશ એકેડેમી ૬૫૧૨૪૫૬૭
ગુજરાત બુક હાઉસ ૯૮૨૫૦૬૮૦૬૮/૨૬૪૬૫૦૯૦
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ૪૦૦૧૬૨૬૦
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ૨૬૫૭૬૩૭૧
જ્ઞાનપ્રપા સર્કયુલેટિંગ પુસ્તકાલય ૨૬૪૨૧૪૧૬
એમ જે લાઇબ્રેરી ૨૬૫૭૮૫૧૩
નટરાજ બુક સેન્ટર ૨૬૫૮૭૯૩૦
રેર પુસ્તક પુસ્તકાલય ૨૬૪૦૧૦૯૬
1