અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની મેલેરિયા વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
મેડીસીન આયુર્વેદિક મેલેરિયા
મેલેરિયા ડીસ્ટ્રીક્ટ ઓફિસર ૨૫૫૦૭૫૬૯
જંતુનાશક મેલેરિયા
મેલેરિયા વિભાગ - વેસ્ટ ઝોન ૨૬૪૬૭૯૧૬
મેલેરિયા ડીટેક્શન સીસ્ટમ
મેલેરિયા ડીટેક્શન સીસ્ટમ વિતરક - બેક્ટોન ડીકીન્સન
મેલેરિયા ડીટેક્શન સીસ્ટમ વિતરક-ગોદરેજ
મેલેરિયા તેલ ઉત્પાદક
મેલેરિયા વિભાગ. એએમસી: ૨૫૪૫૨૭૬૦,૨૫૩૫૩૮૫૮,૩૨૯૮૪૧૮૭ લેબ: ૨૫૩૨૭૦૨૭
1