અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની મોલ વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
બીગ બજાર - ડ્રાઈવ ઈન ૩૦૧૭૬૩૧૭
બીગ બજાર - એસ જી રોડ ૩૦૪૮૧૧૩૧
બીગ બજાર - કાંકરિયા ૩૦૨૮૭૬૧૧
ડી માર્ટ - બાપુનગર ૨૨૨૦૫૭૩૦
ડી માર્ટ - વેજલપુર ૨૬૮૨૨૮૮૬
ડી માર્ટ - સાબરમતી ૨૭૫૭૧૪૭૬
ડી માર્ટ - સેટેલાઈટ ૪૦૦૬૬૮૪૪
નેશનલ હેન્ડલુમ કોર્પોરેશન - સી જી રોડ ૨૬૪૦૩૪૭૪
નેશનલ હેન્ડલુમ કોર્પોરેશન - મેમનગર
રિલાયન્સ માર્ટ - એસ જી રોડ ૪૦૦૮૯૧૪૪ / ૧૫૫
હિમાલયા મોલ ૩૦૧૨૫૯૫૧ / ૫૨
સેન્ટ્રલ મોલ ૩૦૪૮૧૭૭૭
૧૦ એકર્સ મોલ/ અમદાવાદ સીટી મોલ ૩૦૨૮૨૦૨૦ / ૬૫૨૫૬૬૫૫
હોમ ટાઉન/એક્રોપોલિસ મોલ ૨૬૮૫૬૨૨૮ / ૩૯૮૭૦૪૦૦
સ્ટાર ઇન્ડિયા બજાર ૬૬૦૧૦૧૦૧
1