અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની પોલીસ-સ્ટેશન વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
પોલીસ કંટ્રોલ જનરલ ૧૦૦
અમરાઈવાડી ૨૨૭૭૦૨૮૦ / ૨૨૭૭૯૩૦૫
આસ્ટોડિયા/ખાડિયા ૨૨૧૪૨૮૨૮
બાપુનગર ૨૨૭૦૦૫૮૫ / ૨૨૭૦૦૭૦૧
દાણીલીમડા ૨૫૩૨૦૧૫૩ / ૨૫૩૩૧૯૧૦
દરિયાપુર ૨૨૧૩૫૭૦૧ / ૨૨૧૬૦૯૦૬
એલિસબ્રીજ ૨૬૫૭૮૨૦૨ / ૨૬૫૮૨૧૭૪
ઘાટલોડિયા ૨૭૪૮૯૧૨૭ / ૨૭૪૯૭૬૩૮
ગોમતીપુર ૨૨૯૪૧૯૨૧ / ૨૨૯૪૧૬૨૯
હવેલી ૨૫૩૯૨૬૪૭ / ૨૫૩૮૨૨૫૭
કાગડાપીઠ ૨૫૪૫૪૪૪૬ / ૨૫૪૫૪૨૮૬
કાલુપુર ૨૨૧૬૭૫૩૦ / ૨૨૧૨૨૮૭૦
કરંજ ૨૫૫૦૭૫૮૦ / ૨૫૫૦૭૧૦૨
માધુપુરા ૨૫૬૩૨૧૦૦ / ૨૫૬૨૮૬૯૪
મણીનગર ૨૫૪૬૦૦૮૯ / ૨૫૪૫૦૦૫૮
મેઘાણીનગર ૨૨૬૮૧૫૫૫ / ૨૨૬૮૧૭૬૫
નારણપુરા ૨૭૪૩૨૦૪૩ / ૨૭૪૭૨૦૪૩
નરોડા ૨૨૮૨૧૪૮૦ / ૨૨૮૧૫૮૧૪
નવરંગપુરા ૨૬૪૪૫૨૩૧ / ૨૬૪૪૦૬૯૮
ઓઢવ ૨૨૮૭૧૦૯૧ / ૨૨૯૭૧૭૧૮
રખિયાલ ૨૨૭૪૩૬૦૯ / ૨૨૭૭૯૭૯૭
રાણીપ ૨૭૫૫૧૦૧૦ / ૨૭૫૫૬૯૬૬
સાબરમતી ૨૭૫૦૬૮૧૯ / ૨૭૫૧૭૧૬૬
સહેર કોટડા ૨૨૯૨૦૦૦૭ / ૨૨૯૨૫૩૩૮
સરદારનગર ૨૨૮૮૪૦૭૯ / ૨૨૮૬૪૩૪૫
સરખેજ ૨૬૮૨૧૩૮૫
સેટેલાઇટ ૨૬૮૬૧૩૩૩ / ૨૬૮૬૦૩૩૩
શાહીબાગ ૨૨૮૬૮૦૨૫ / ૨૨૮૮૫૨૯૦
શાહપુર ૨૫૬૦૦૫૪૫ / ૨૫૬૦૦૩૬૭
સોલા રોડ ૨૭૬૬૨૯૬૦ / ૨૭૬૬૪૫૯૦
1 2