અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની પ્રેસ વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
દિવ્યા ભાસ્કર ૩૯૮૮૮૮૫૦
ઇકોનોમિક ટાઇમ્સ (ઇ) ૨૬૫૫૩૩૦૦
ફાઇનાન્સિયલ એક્સપ્રેસ (ઇ) ૨૬૮૭૨૪૯૧
ગુજરાત સમાચાર ૨૫૫૦૮૦૦૧-૦૫
ઇન્ડિયા ટુડે ૨૬૫૬૯૧૫૬
ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ ૨૬૮૭૩૯૪૨
જનસત્તા ૨૬૮૭૩૯૧૪
મુંબઇ સમાચાર ૨૬૪૩૦૭૪૪
રાજસ્થાન પત્રિકા ૩૯૪૦૪૧૪૨
સમભાવ મેટ્રો ૨૬૮૭૩૯૧૪-૧૭
સંદેશ ૪૦૦૦૪૦૦૦
સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર ૨૬૫૬૦૧૨૩
ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ૨૬૫૫૩૩૦૦/ ૨૬૫૫૩૩૪૧
વેસ્ટર્ન ટાઇમ્સ ૨૬૪૦૨૮૮૦
યંગ લીડર ૨૫૫૦૨૯૯૯
1