અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની રેડિયો ટીવી/ ચેનલ વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
આજ તક ૨૬૪૦૪૬૪૬ / ૨૬૪૦૫૨૫૩
ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો/ વિવિધ ભારતી/૯૬.૭ ૨૭૫૪૪૬૨૧ / ૨૭૫૪૧૧૯૫
દુરદર્શન કેન્દ્ર ૨૬૮૫૩૦૨૫ / ૨૬૮૫૩૮૧૬
ઇ ટીવી ગુજરાતી ૨૬૮૭૧૨૦૫ / ૨૬૮૭૧૨૧૦
માય એફએમ ૯૪.૩ એફએમ ૪૦૨૩૧૯૪૩
રેડિયો સિટી ૯૧.૧ એફએમ ૬૬૧૧૯૯૧૧ / ૬૬૬૬૬૯૧૧
રેડિયો મિર્ચી ૯૮.૩ એફએમ ૬૬૦૦૧૧૦૦ / ૨૬૯૮૩૯૮૩
રેડિયો વન ૯૫.૦ એફએમ ૬૫૪૩૯૫૯૫
રેડ એફએમ ૯૩.૫ એફએમ ૪૦૦૬૪૯૩૨ / ૪૦૦૬૪૯૩૩
સોની એન્ટરટેઇનમેન્ટ દૂરદર્શન ૯૮૨૫૩૨૯૦૯૧
1