અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની સ્વીમીંગ પુલ વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
અંબુભાઈ પુરાની મ્યુનિસિપલ વ્યાયામ વિદ્યાલય ૨૫૪૫૩૫૯૧
અનમોલ ઋતુરાજ ગામ ક્લબ ૨૫૪૬૪૬૫૪
બસંત બહાર જીમખાના પ્રા. લિમિટેડ ૯૮૯૮૫૩૧૯૯૯
એલિસબ્રીજ જીમખાના ૨૬૪૨૫૨૪૦ to ૪૫
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ૨૭૫૪૨૮૬૯
નવકાર ફાર્મ અને પ્લોટ પાર્ટી ૯૯૨૫૦૧૧૫૪૩ / ૯૪૨૭૩૦૮૬૩૭
રાધે ઉપવન ક્લબ ૨૫૮૪૨૯૦૦
રાજપથ કલબ લિમિટેડ ૨૬૮૬૧૪૩૧
રીતુરાજ નિર્માણ પી લિમિટેડ ૨૬૫૬૧૩૪૭
રોઝ વુડ્સ રિસોર્ટ ૨૭૧૭૨૪૨૨૩૧
સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ઓફ ગુજરાત લિમિટેડ ૨૬૫૬૦૫૯૭
સન એન સ્ટેપ ક્લબ લિ ૨૭૪૭૫૯૩૩
1