અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ટેલીફોન સેવાઓ વિષે માહિતી

નામ ફોન નં
બીએસએનએલ - જનરલ ડિરેક્ટરી પૂછપરછ ૧૯૭
મોર્નિંગ અલાર્મ ૧૧૬ + Time
ફોલ્ટ મરમ્મત ૨૧૯૮
એક્સચેન્જ તપાસ એક્સચેન્જ કોડ ૧૨૦૦
આપોઆપ બદલો નં જાહેરાત સેવા ૧૯૫૧/૫૨/૫૩
એરટેલ (ગ્રાહક કેર) ૯૮૯૮૦૧૨૩૪૫
બીએસએનએલ મોબાઇલ (ગ્રાહક કેર) ૯૪૨૬૦૨૪૩૬૫
વીડિયોકૉન (ગ્રાહક કેર) ૯૦૬૭૦૧૨૩૪૫
વોડાફોન (ગ્રાહક કેર) ૯૮૨૫૦૯૮૨૫૦
આઈડિયા (ગ્રાહક કેર) ૯૮૨૪૦૧૨૩૪૫
રિલાયન્સ ઇન્ફોકોમ લિમિટેડ (ગ્રાહક કેર) ૮૦૦૦૦૦૮૮૮૮ / ૩૦૩૩૩૩૩૩
ટાટા ઈન્ડિકોમ (ગ્રાહક કેર) ૯૨૨૭૦૦૦૧૨૧
ટાટા ડોકોમો (ગ્રાહક કેર) ૯૦૩૩૦૧૨૩૪૫
1