અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના રેલ્વે ઇન્ક્વાયરી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર રેલ્વે ઇન્ક્વાયરી સરનામું ફોન નં વેબસાઈટ
- રેલ્વે ઇન્ક્વાયરી એસ એમ એસ સર્વિસ - - -
અમદાવાદ ઇન્ડીયનરેલ્વે સેન્ટ્રલ ઈન્કવાયરી અમદાવાદ એચ ઓ ૧૩૯ -
એલીસબ્રીજ ગાંધીગ્રામ રેલ્વે સ્ટેશન ન્યુ સાકાર-૧, ઓફ આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ ૧૩૯ www.wr.indianrail.gov.in
કાળુપુર રેલ્વેસ્ટેશન કાળુપુર કાળુપુરરેલ્વે સ્ટેશન, કાળુપુર ટેલીફોનએક્સચેન્જ સામે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ ૧૩૯ www.wr.indianrail.gov.in
કુબેરનગર રેલ્વે સ્ટેશન કુબેરનગર કુબેરનગર,અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૭૭૭૫,૧૩૯ www.wr.indianrail.gov.in
ચાંદખેડા ચાંદખેડા રેલ્વે સ્ટેશન ચાંદખેડા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૪ ૧૩૯ www.wr.indianrail.gov.in
મણીનગર મણીનગર રેલ્વે સ્ટેશન મણીનગર ચાર રસ્તા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ ૧૩૯ www.wr.indianrail.gov.in
વટવા રેલ્વે સ્ટેશન વટવા વટવા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૩૧૧૯૯,૧૩૯ www.wr.indianrail.gov.in
વસ્ત્રાપુર રેલ્વે સ્ટેશન વસ્ત્રાપુર વસ્ત્રાપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ ૧૩૯ www.wr.indianrail.gov.in
સરખેજ રેલ્વેસ્ટેશન સરખેજ સરખેજ,અમદાવાદ-૩૮૨૨૧૦ ૧૩૯ www.wr.indianrail.gov.in
સાબરમતી રેલ્વે ઇન્ક્વાયરી સાબરમતી સાબરમતી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ ૧૩૯ www.wr.indianrail.gov.in
1

રેલ્વે સેન્ટ્રલઆઈઝ નંબર્સ
ઇન્ક્વાયરી

કોલ ફૂડ

કોલ ક્લીનીંગ

ઇન્ક્વાયરી

કોલ ઇલેક્ટ્રિક

ડ્રીન્કીંગ વોટર

મેડીકલ

કોચ રીલેટેડ

આર પી એફ એન્ડ સિક્યોરીટી

૧૮૦૦૨૬૬૧૩૩૨

૯૭૬૦૫૩૪૯૮૩

૯૭૬૦૫૦૦૦૦૦

૯૯૨૦૧૪૨૧૫૧

૯૭૬૦૫૩૪૦૬૦

૯૭૬૦૫૩૪૦૬૯

૯૭૬૦૫૩૪૦૭૩

૯૭૬૦૫૩૪૫૭

૯૭૬૦૫૩૪૬૩