શહેર કર્ણાવતી


અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર રેઈન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સરનામું ફોન નં
આંબાવાડી એનસીપીડીપી એસ/૧, જનપથ શોપિંગ સેન્ટર, આઝાદ પોસ્ટ ઓફિસ સામે, સહજાનંદ કોલેજની પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૮૮૪૩ 
ખાનપુર ફૂરાત અર્થ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૪ / સી, મિસ્ત્રી ચેમ્બર્સ, કામા હોટેલ, ખાનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ | (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૦૧૨૪૪ 
વસ્ત્રાપુર પંચાલ ગૃહ ૩, શ્રી હરી કોમ્પલેક્ષ, લાડ સોસાયટી, વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૧૦૮૭ 
સરસપુર પ્રશાંત વોટર હાર્વેસ્ટિંગ ૫૨, કૃષ્ણ નગર, હરિભાઈ દવાખાના પાસે, સરસપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૯૨૦૬૧૪ 
સેટેલાઈટ પ્રવાહ જી-૨, રક્ષા એપાર્ટમેન્ટ, સહજાનંદ કોલેજ પાછળ, હિમતલાલ પાર્ક રોડ, ૨૦૦ આઝાદ સોસાયટી, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ ૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૨૫૯૦ 
સોલા રોડ ટી આર એસોસિએટ્સ ૪૨, ચોથા માળે, એન્જલ આર્કેડ, કાલુપુર બેંક સામે, ભૂયંગદેવ ક્રોસ રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૩૩૧૮ 
1