શહેર કર્ણાવતી


અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટ સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી એવીએમ બોડી બિલ્ડર્સ રવીરંડળ સોસાયટી પાસે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૨૨૧૬૭ 
અસલાલી અસલાલી કોર્પોરેશન ૨૪, સૂર્યમંદિર કોમ્પલેક્ષ, ઓરિએન્ટેડ બેન્ક સામે, અસલાલી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૪૫ (૯૧)-૯૯૯૮૫૩૮૬૭૫ 
આણંદનગર દૈવી એસ્ટેટ મેનેજમેન્ટ ૫, દેવપ્રિયા કોમ્પલેક્ષ ૨, પ્રથમ માળે, આણંદનગર ક્રોસ રોડ પાસે, વિશાલ રેસ્ટોરન્ટિડેન્સી સામે, રામદેવનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૬૩૮૭૧ 
આંબાવાડી આશી એસ્ટેટ કન્સલ્ટન્સી ૪, મેનેજમેન્ટ એન્કલેવ, વસ્ત્રાપુર, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૭૦૬૯૩ 
આંબાવાડી આહૂજા એસ્ટેટ બ્રોકર દુકાન નં ૧/૨૪૧, સમરથનગર, આંબાવાડી, સરદારનગર-હાંસોલ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૭૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૨૧૧૪૩૧ 
આંબાવાડી અજય ગાંધી અને એસોસિએટ્સ ૧૨, મૈત્રી સોસાયટી, પોલિટેકનિક પાસે, ગોયલ ટાવર સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૦૪૯ 
આંબાવાડી દિનેશ ચંદ્ર આર અગ્રવાલ ૪૦૧/૪૦૩, ધ ગ્રાન્ડ મોલ, એસએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૧૭૮૯ 
આંબાવાડી એસ્ટેટ૧૦૦.કોમ એ-૧ રંગ તરંગ એપાર્ટમેન્ટ, શ્રેયસ ઓવરબ્રિજ પાસે, આકાશદીપ ટાવર પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૩૦૮૩૩૦ 
આંબાવાડી હર્ષ્માન ઇન્ફ્રાઇન્ટીરીયો પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૧૪ એ નવકાર કોમ્પલેક્ષ, હીરો હોન્ડા શોરૂમ, શ્રેયસ ક્રોસિંગ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૪૦૮ 
આંબાવાડી નમન એન્ટરપ્રાઇઝ ૯, મોના નગર સોસાયટી, નેહરુનગર સર્કલ, એસએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૬૬૪ 
આંબાવાડી નર્મદા રિયલ એસ્ટેટ ૯૮, આઝાદ સોસાયટી, સહજાનંદ કોલેજ, પાંજરાપોળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૫૩૭૧
આંબાવાડી પૂનમ ગ્રોવર પ્રોપર્ટીઝ ૧, નિરાંત એપાર્ટમેન્ટ, પ્રથમ માળે, શાકુન્તલા કોમ્પલેક્ષ, સી એન વિદ્યાલય સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૧૪૦૦ 
આંબાવાડી રીયલ સ્પેસ એસ્ટેટ એજન્સી જી/૬, એ, સંસ્કાર ૧, કેતવ પેટ્રોલ પંપ પાસે, પોલિટેકનિક રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૯૮૦૭૯૯૭૪ 
આંબાવાડી સમન્વય પી/૧, વિક્રમ એપાર્ટમેન્ટ, શ્રેયસ ક્રોસિંગ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૮૨૫૧૭૬૩૯૬ 
આંબાવાડી શ્રી માંગલ્ય રિયલ એસ્ટેટ ૧૦૩, રંગકૃપા કોમ્પલેક્ષ, પરિમલ ગાર્ડન, આંબાવાડી, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૩૬૭ 
આશ્રમ રોડ ઈમેરાલ્ડ પ્રોપર્ટીઝ ૧૪૧ સાકાર ૭, પતંગ હોટેલ સામે, નહેરુ બ્રિજ કોર્નર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૮૯૮૮૯૦૦૦૪ 
આશ્રમ રોડ હિરાનંદાની ગ્રુપ ઓફ કંપની ૪૫૨, નહેરુબ્રિજની બાજુમાં, સાકાર ૭, આશ્રમ રોડ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૬૮૮૪૨ 
આશ્રમ રોડ જસ્ટ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ એ ૩૬૭, સાકાર ૭, નહેરુબ્રિજ કોર્નર પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૧૭૬૮૬૮ 
આશ્રમ રોડ ઓહ્મ કન્સલ્ટન્ટ બીજા માળે, ૧૨ વિક્રમ ચેમ્બર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૨૪૫૪૭૧૫૦ 
આશ્રમ રોડ વિજય એક્સપોર્ટ/ તિરૂપતિ ડેવલપર્સ ૧, ચીનુભાઈ ટાવર, આશ્રમ રોડ, નટરાજ સિનેમા સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૯૧૧ 
ઇન્કમટેક્સ એસ મેનેજમેન્ટ એ/૧૭, ઘનશ્યામ એવન્યુ, સી યુ શાહ કોલેજ પાસે, આશ્રમ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૬૭૯ 
ઇન્કમટેક્સ અંબિકા એસ્ટેટ કોર્પોરેશન ૫ હરસિધ્ધિ ચેમ્બર, ઇન્કમટેક્સ, પ્રથમ માળે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૦૨૯૧ 
ઇન્કમટેક્સ ગ્રીમાલ એસ્ટેટ એજન્ટ એ-૫૧, કાલિન્દી કોમ્પલેક્ષ, પાંચમાં માળે, લોહા ભવન સામે, આશ્રમ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૬૨૯૪ 
ઇન્કમટેક્સ ગુરુકૃપા રિયલ એસ્ટેટ ૪૦૬, મૌર્ય કોમ્પલેક્ષ, સી યુ શાહ કોલેજ પાસે, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૦૩૨૫ 
ઇન્કમટેક્સ મારુતિ એસોસિએટ્સ એ-૨૦૫, ઓક્સફોર્ડ એવન્યુ, સી યુ શાહ કોલેજ સામે, આશ્રમ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૩૨૭૦૩૬૮૬૫ 
ઇન્કમટેક્સ એન જે એસ્ટેટ બ્રોકર ૧૦૧, પલક કોમ્પલેક્ષ, સી યુ શાહ કોલેજની પાછળ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૪૦૪૬૫ 
ઇન્કમટેક્સ શ્રી સિધ્ધિ વિનાયક એસ્ટેટ કન્સલ્ટન્સી ૪૦૩, સીમંધર એસ્ટેટ, સાકાર ૩ પાસે, સી યુ શાહ કોલેજ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૨૮૪ 
ઇસનપુર અંબિકા એસ્ટેટ એજન્ટ ૨, દેવર્ષી પ્લાઝા, બીજા માળે, ચબુતરા ઠાકોરવાસ પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૪૫૦ 
ઇસનપુર જલારામ એસ્ટેટ ૨૪, ચામુંડા કોમ્પલેક્ષ, ગોવીંદ વાડી પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૯૮૫૮૪૬૩૧ 
ઉસ્માનપુરા સાહિલ કોર્પોરેશન ૧૮, શ્રીપાલનગર સોસાયટી, ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્ક હોટેલ, સુખ સાગર કોમ્પલેક્ષની સામે, આશ્રમ રોડ, ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૨૦૦૬ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16