અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ ઓટોરીક્ષા ભાડા ના દરો (બ્રેકઅપ)


બુકિંગ ફી ના
મીનીમમ ભાડું ૧૧.૦૦ રૂપિયા (પહેલા ૧.૪ કિલોમીટર માટે)
મીનીમમ ભાડા થી વધારે ભાડું ૭.૫ રૂપિયા દર એક કિલોમીટર નો ચાર્જ
વેઇટિંગ ભાડું દર કલાક ના ના
સામાન નું ભાડું ફક્ત મોટી ભારે બેગ નું ભાડું લાગશે
રાત્રી સમય નું ભાડું ના
રાત્રી સમય ગાળો ૧૧.૦૦ રાત્રી થી ૬.૦૦ સવાર
રાત્રી સમય નો વધારા નો ભાડા દર 25%
ટ્રાફિક, રોડ્સ,વગેરે વધારા નો ભાડા દર આશરે (૫ % )(વધારા નો ટ્રાફિક દર ), ૧૦ % (ભારે ટ્રાફિક હોઈ તો ) એ સિવાય ટ્રાફિક પર આધારિત દર

અમદાવાદ રીક્ષા ભાડા નું કાર્ડ (કિમી-રૂપિયા)
૧.૪-૧૧.૦

૧.૫-૧૧.૫

૧.૬-૧૨.૫

૧.૭-૧૩.૩

૧.૮-૧૪.૦

૧.૯-૧૪.૮

૨.૦-૧૫.૫

૨.૧-૧૬.૨

૨.૨-૧૭.૦

૨.૪-૧૮.૫

૨.૫-૧૯.૨

૨.૬-૨૦.૦

૨.૭-૨૦.૭

૨.૮-૨૧.૫

૨.૯-૨૨.૨

૩.૦-૨૩.૩

૩.૧-૨૩.૭

૩.૨ -૨૪.૫

૩.૩-૨૫.૨

૩.૪-૨૬.૦

૩.૫-૨૬.૭

૩.૬-૨૭.૫

૩.૭-૨૮.૨

૩.૮-૨૯.૦

૩.૯-૨૯.૭

૪.૦-૩૦.૫

૪.૨-૩૨.૦

૪.૩-૩૨.૭

૪.૪-૩૩.૫

૪.૫-૩૪.૨

૪.૬-૩૫.૦

૪.૭-૩૫.૭

૪.૮-૩૬.૫

૪.૯-૩૭.૨

૫.૦-૩૮.૦

૫.૧-૩૮.૭

૫.૨-૩૯-૫

૫.૩-૪૦.૨

૫.૪-૪૧.૦

૫.૫-૪૧.૭

૫.૬-૪૨.૫

૫.૭-૪૩.૨

૫.૮-૪૪.૦

૬.૦-૪૫.૫

૬.૧-૪૬.૨

૬.૨-૪૭.૦

૬.૩-૪૭.૭

૬.૪-૪૮.૫

૬.૫-૪૯.૨

૬.૬-૫૦.૫

૬.૭-૫૦.૭

૬.૮-૫૧.૫

૬.૯-૫૨.૨

૭.૦-૫૩.૦

૭.૧-૫૩.૭

૭.૨-૫૪.૫

૭.૩-૫૨.૨

૭.૪-૫૬.૦

૭.૫-૫૬.૭

૭.૬-૫૭.૫

૭.૮-૫૯.૦

૭.૯-૫૯.૭

૮.૦-૬૦.૫

૮.૧-૬૧.૨

૮.૨-૬૨.૦

૮.૩-૬૨.૨

૮.૪-૬૩.૫

૮.૫-૬૪.૨

૮.૬-૬૫.૦

૮.૭-૬૫.૭

૮.૮-૬૬.૫

૮.૯-૬૭.૨

૯.૦-૬૮.૦

૯.૧-૬૮.૭

૯.૨-૬૯.૫

૯.૩ -૭૦.૨

૯.૪-૭૧.૦

૯.૬-૭૨.૫

૯.૭-૭૩.૩

૯.૮-૭૪.૦

૯.૯-૭૪.૮

૧૦.૦-૭૫.૫

૧૦.૧-૭૬.૩

૪૦.૨-૭૭.૦

૧૦.૩-૭૭.૮

૧૦.૪-૭૮.૫

૧૦.૫-૭૯.૩

૧૦.૬-૮૦.૦

૧૦.૭-૮૦.૮

૧૦.૮-૮૧.૫

૧૦.૯-૮૨.૩

૧૧.૦-૮૩.૦

૧૧.૧-૮૩.૮

૧૧.૨-૮૪.૫

૧૧.૪-૮૬.૦

૧૧.૫-૮૬.૮

૧૧.૬-૮૭.૫

૧૧.૭-૮૮.૩

૧૧.૮-૮૯.૦

૧૧.૯-૮૯.૮

૧૨.૦-૯૦.૫

૧૨.૧-૯૧.૩

નોધ :-ઉપર પ્રમાણે ના ભાડા ના દર ની વિગતો માં બુકીંગ નો દર આવરી લેવામાં આવતો નથી (જરૂર પ્રમાણે લાગશે)