અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના પાલતું પ્રાણીની દુકાનો વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર પગરખાની દુકાન સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી જય ભાથીજી શૂઝ કેન્દ્ર ૨૬, અજય શોપિંગ સેન્ટર, ભાગ ૬, રીટાનગર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, વસ્ત્રાલ રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૯૮૨૦૨૦૬૨
અમરાઈવાડી માયા ફૂટવેર ૧/એ, વિષ્ણુનગર શોપિંગ સેન્ટર, સુરેલીયા એસ્ટેટ સામે, રબારી કોલોની, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૮૨૪૩૮૫૯૯૭
અમરાઈવાડી પરમાર ફૂટવેર ૨૦, શારદા શોપિંગ સેન્ટર, નેશનલ હાઈવે ૮, રબારી કોલોની ચાર રસ્તા, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૯૨૪૨૫૬૦૦૯
અમરાઈવાડી જય ફૂટવેર ૧૧૬, રબારી કોલોની ગેટ નંબર ૪, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, નેશનલ હાઈવે ૮, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૭૨૭૫૨૨૨૦૪
અમરાઈવાડી લહેર શૂઝ પાર્વતી કોમ્પલેક્ષ સામે, હનુમાન નગરવેલ, સત્યમનગર રોડ, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-૯૭૧૨૩૪૯૬૪૬
અસારવા શ્રી ઠક્કર ટ્રેડર્સ પ્રભુનગર સોસાયટી પાસે, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૭૮૩૧૭
અસારવા ફેશન ફૂટવેર મોહન સિનેમા પાસે, જહાંગીરપુરા ચકલા, પ્રભુનગર રોડ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૮૨૪૬૩૩૬૬૭
આંબાવાડી ચડ ફૂટવેર હનુમાનજી મંદિર, સ્નેહકુંજ બસ સ્ટેન્ડ સામે, નેહરુનગર ક્રોસ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૨૩૨૨
આંબાવાડી બ્રીજેશા ફૂટવેર દુકાન નં. ૫, ધીરજ એવન્યુ કોમ્પલેક્ષ, ચળવળ પોલીસ ચોકી સામે, ભુદરપુરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૮૯૮૪૬૦૨૧૧
આંબાવાડી દાસ પગરખા ૪, અભિલાષ કોમ્પલેક્ષ, માણેકબાગ હોલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૦૧૮૫૩
આંબાવાડી માણેક ફૂટવેર ૨, શ્રેયસ ક્રોસિંગ પાસે, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, જયદીપ ટાવર, પ્રમુખ બિલ્ડીંગ, સી એન વિદ્યાલય પાસે, ધરણીધર રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૬૨૨૮૩૫
આંબાવાડી સૌરાષ્ટ્ર ફૂટવેર ૫, ગોયલ ટાવર, ગુલબાઈ ટેકરા, પોલીસ ચોકી સામે, યુનિવર્સીટી રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૩૦૭૯૨૮
આંબાવાડી કેલકાડોઝ લેધર સ્ટુડિયો એ-૯, કામધેનુ કોમ્પલેક્ષ, સહજાનંદ કોલેજ સામે, પાંજરાપોળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૬૨૦૨૧૦
આંબાવાડી રીગલ દુકાન નં ૧૨, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, ગેલોપ્સ મોલ, બીગ બજાર પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૨૫૫૦૯
આશ્રમ રોડ જય ચામુંડા ફૂટવેર ૨૯-૩૦-૩૬, ચીનુભાઈ ટાવર, એચ.કે. કોલેજ પાસે, હેન્ડલૂમ હાઉસ સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૭૩૬૭૦
આશ્રમ રોડ ડીઝાયર ફૂટવેર ૩, ડી નંદન મોલ, એમ જે લાયબ્રેરી પાસે, સન્યાસ આશ્રમ સામે, ટાઉન હોલ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૧૬૦૭
આશ્રમ રોડ સિટી સ્ટેપ ફેશન ક્લાસ બાદશાહ ચેમ્બર્સ, એલિસબ્રિજ કોર્નર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૮૦૦૦૦૩૫૦૧૭
આસ્ટોડિયા શૂઝ ઝેડ વર્લ્ડ આસ્ટોડિયા રોડ, બેન્ક ઓફ બરોડા પાસે, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૩૨૩૬૬
આસ્ટોડિયા અબ્દુલ રેહમાન મોહમ્મદ હુસૈન / સ્ટાર કિડ્સ ગોલવાડ નાકા પાસે, પીર મોહમ્મદ શાહ રોડ, આસ્ટોડિયા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૭૬૮૩
ઇસનપુર આર્ચી શુઝ ૭, રામેશ્વરસિંહ શોપિંગ સેન્ટર, ઇસનપુર બસ સ્ટેન્ડ સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૮૦૦૦૩૩૮૬૭૯
ઇસનપુર જવાહર શૂઝ પ્લેસ આઇજીપી હાઉસ સામે, ઇસનપુર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૩૩૭૦૮
ઇસનપુર મોક્ષ ગાર્મેન્ટ્સ અને એસેસરીઝ જ્યોતિ શાળા નીચે, પારસનગર પાસે, ઇસનપુર વટવા રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૭૨૨૧૪૨૩૨૨
ઇસનપુર પ્રિયંકા ફૂટવેર ૩, સરદાર કોમ્પલેક્ષ, ગોવિંદવાડી, સમજુબ શાળા સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૨૭૫૦૦૯૦૫૦
ઇસનપુર કાર્તિક ફૂટવેર જી-૩, સર્જન ટ્રાયેન્ગલ, ઇસનપુર ચાર રસ્તા, ગોવિંદવાડી સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૭૨૬૦૨૬૬૭૨
ઇસનપુર જવાહર ચપ્પલ હાઉસ ઇસનપુર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૨૫૫૫૫૭૬૯
ઇસનપુર શ્રી આશાપુરા શૂઝ પેલેસ ઇસનપુર જિમ ખાના પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૮૭૯૪૦૪૯૪૫
ઇસનપુર ગૌરાં શુઝ પેલેસ ૧૩, ગૌર શોપિંગ સેન્ટર, ઇસનપુર પોલીસ ચોકી પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૧૭૩૧૨૦૨૪૦
ઇસનપુર સાઈ કલેક્શન દુકાન નં ૧, શાસ્ત્રીનગર ૨, ઇસનપુર ચોકડી, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૧૭૩૫૦૦૨૩૬
ઇસનપુર અમન શૂઝ પેલેસ ૧૪, ગૌરાંગ શોપિંગ કેન્દ્ર, જેઠાભાઈવાની બાજુમાં, હાઇવે ક્રોસ રોડ, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૯૨૪૪૩૨૬૬૩
ઇસનપુર શ્રી આશાપુરા ચપ્પલ મહેચા સોસાયટી પાસે, ઇસનપુર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૭૩૫૮૧૫
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17