અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની સ્પા સલુન વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સ્પા સલુન સરનામું ફોન નં
આનંદનગર હેર અફેર ૨૩, વિરાજવિહાર-૬, રાહુલ ટાવર પાછળ, ૮૦ ફીટ પ્રેરણાતીર્થ રોડ, આનંદનગર, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૫૪૪૫૫..
આંબાવાડી બેલેઝા સલુન્સ ૧-૨, શિવાલિક પ્લાઝા, બી બ્લોક, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, એએમએ સેન્ટર સામે, આઇઆઇએમ રોડ, પાંજરાપોળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૭૫૫૯૧
આંબાવાડી એસ્ટેલ સલૂન શનય ૧, પ્રથમ માળ, શિવાલિક પ્લાઝા સામે, એએમએ, અટીરા રોડ, આઇઆઇએમ રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૪૬૭૩
આંબાવાડી પેરી બ્યૂટી પાર્લર એ ૧, સુમેળ ફ્લેટ, સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા સામે, બુદર્પુરા શ્રેયસ ક્રોસિંગ પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૪૫૬૮
આંબાવાડી જસ્ટ ડોગ્સ પ્રથમ માળે, આર હાઉસ, નેહરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૯૭૨૫૦૭૭૦૭૦
આંબાવાડી ફાઈનલ ટચ ૐ સ્પા પાંજરાપોળ ક્રોસ રોડ પાસે, પાંજરાપોળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૫૧૧૧૨
આશ્રમ રોડ વુમન્સ વ્હીસ્પર સ્પા અને એસ્થેટિક ૨૩૪/૨૩૫, સાકાર Vll બી, નહેરુ બ્રિજ કોર્નર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ - -૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૮૬૬
ઇસનપુર ગ્લેમર ટચ હેર અને બ્યુટી કેર ૧૦૪, રાધેકિશન વિલા એ, ગોવિંદ વાડી પાસે, જયમાલા બસ સ્ટોપ પાસે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૯૦૪૦૮૨૭૮૭
ઇસનપુર સંતોષ હેર અને બ્યૂટી સલૂન કેનેરા બેન્ક પાસે, ગોવિંદવાડી સામે, ઇસનપુર, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૩ (૯૧)-૯૭૧૨૬૯૦૦૯૯
એરપોર્ટ તાજ સલૂન ગેટવે હોટેલ ઉમ્મેદ, એરપોર્ટ ક્રોસ રોડ, આર્મી કેન્ટોનમેન્ટ, ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ સર્કલ, એરપોર્ટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૨ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૬૬૧૨૩૪
એરપોર્ટ ઓટુ સ્પા પ્રથમ માળે, એરપોર્ટ રોડ, અમદાવાદ (૯૧)-૯૭૨૫૯૪૨૧૨૧
એલિસબ્રિજ લુક ઝોન ફેમિલી સલૂન અને બ્યુટી કેર ઈન્દર રેસીડેન્સી હોટેલની અંદર, ગુજરાત કોલેજ સામે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૩૩૮૪
એલિસબ્રિજ આયુર્વેદ મસાજ ક્લિનિક એલ.જી કોર્નર, એલિસબ્રિજ, પાલડી, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૬૯૭૬૪
એસ.જી.રોડ સ્ટાર્સ ક્લબ અને સ્પા આરોહી ગ્રીન્સ, આદિ ફાઈનચેમ, સાણંદ કાદી રોડ ચેખલા, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૫૨૩૦૨
એસ.જી.રોડ સ્ટાર્સ ક્લબ અને સ્પા (કોર્પોરેટ ઓફિસ) ૯, દેવાંગ બંગલો, શક્તિ ૪૦૪ પાછળ, વિસત મેગા માર્ટ પાસે, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૦૯૬૦૧
એસ.જી.રોડ કર્ણાવતી સ્પા કેરાલા મસાજ કર્ણાવતી કલબ સામે, શેલ્બી હોસ્પિટલ, એસ.જી. રોડ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૮૯૬૦
એસ.જી.રોડ વીએલસીસી જી-૧, બાલેશ્વર સ્ક્વેર, સરખેજ ગાંધીનગર હાઇવે, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૬૧૭૪૦
એસ.જી.રોડ ગ્રીનવૂડ્સ સ્પા ગ્રીનવૂડ્સ ક્લબ અને લેક રિસોર્ટ, વૈષ્ણોદેવી નજીક, એસ.જી.રોડ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૫૦૯૩૫
કૃષ્ણનગર ફેરી લેન્ડ એ/૬/૬૨, ક્રિશનગર વેસ્ટબેંગાલ કોલોની, શનિદેવ મંદિર સામે, નેશનલ હાઈવે નં ૮, કૃષ્ણનગર, અમદાવાદ - ૩૮૨૩૪૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૩૪૧૯
ગાંધીનગર બેલેઝા સલૂન દુકાન નં ૩, સુપર મોલ નં ૧, ઇન્ફોસિટી, ગાંધીનગર (૯૧)-(૭૯)-૩૦૧૩૦૨૯૯
ગાંધીનગર ઓરિએન્ટ સ્પા પ્રા લિ હિલવૂડ શાળાની સામે, સેકટર ૨૫, ગાંધીનગર (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૩૮૪૩
ગાંધીનગર કેમ્બે સ્પા અને રિસોર્ટ હાર્વર્ડ એકેડેમી સામે, સેકટર ૨૫, ગાંધીનગર (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૪૩૮૪૩‎
ગુરુકુળ હેર કોમ એ ૩૦૧, હિમાલયા મોલ, બીજા માળે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૨૧૩૧૦૦
ગુરુકુળ પર્સનલ પોઇન્ટ ૪૦૩, હેરિટેજ પ્લાઝા, ચોથા માળે, ગુરુકુળ મંદિર સામે, ડ્રાઈવ ઇન સિનેમા રોડ, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૫૩૪૨
ગુરુકુળ સ્પાર્કલ હેર અને બ્યૂટી પાર્લર એ ૩૦૧, હિમાલયા મોલ, બીજા માળે, ડ્રાઈવ ઇન સિનેમા ડ્રાઈવ ઇન રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૩૨૩૭
ગુરુકુળ કેરાલા આયુર્વેદ હેલ્થ સ્ટર્લીંગ પાર્ક, સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલની આગળ, ડ્રાઈવ ઇન રોડ, ગુરુકુળ, અમદાવાદ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૨૬૬૫૫
ચંદ્રનગર આયુર્વેદ શારીરિક મસાજ અને એક્યુપ્રેશર  ૨૧૪, ચંદ્રનગર, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૧, ગુજરાત (૯૧)- ૯૨૭૬૮૩૨૩૦૬
ચાંદખેડા બેલેઝા સલુન્સ ૧૦૧, આદિત્ય એવન્યુ, પ્રથમ માળે, વિસત પેટ્રોલ પંપ, વિસત ગાંધીનગર હાઇવે, ચાંદખેડા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૨૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૨૯૩૮૯૯૯
ચાંદલોડિયા અમર કેશકાલા ૧૪, શુકન એપાર્ટમેન્ટ, ન્યૂ એસ.જી. ડી, ચાંદલોડિયા, વન્દેમાતરમ સર્કલ પાસે, ગોતા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૯૯૭૯૧૦૦૧૮૦
થલતેજ ઓરિએન્ટ સ્પા કેમ્બે ગ્રાન્ડ, ચોથા માળે, પેર્દ સેન્ટર સોલા બ્રિજ પાસે, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૯૧૫૬૦૦
1 2 3 4