અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની સ્પોર્ટ શોપ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સ્પોર્ટ શોપ સરનામું ફોન નં
મણીનગર રીબોક સ્ટોર 3& ૪, જે કે પ્લાઝા, મણીનગરચાર રસ્તા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૦૯૮૨૩૩૭૧૦૦૦)
મણીનગર એસ શેઠ એન્ડ કંપની ૫,લાજ કોમ્પ્લેક્ષ, કલ્યાણ હાઈસ્કુલ સામે, મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-૯૮૨૫૧૭૯૯૪૪
મણીનગર ઈરાનવાલા વર્લ્ડ ઓફ સ્પોર્ટ્સ 3,હરેકૃષ્ણ કોમ્પ્લેક્ષ,શાહઅલમ રોઝા, કાંકરિયારોડ,મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૯૧૪૬
માણેકચોક સૌરીન ટ્રેડર્સ ૨૬૯૦,ફૂવાર કાપડ બજાર, માણેકચોક,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૭૬૧૯
મેમનગર આસોપાલવ સ્પોર્ટ્સ એન્ડ સ્ટેશનરી સી-૨, સુજાતા કોમ્પ્લેક્ષ, ગુરુકુળરોડ,મેમનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૮૪૮૧૨
રાયપુર બીગબાઝાર ૧૦એકર મોલ, ન્યુકોટન મિલ કમ્પાઉન્ડમાં, રાયપુર,કાંકરિયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૨૮૭૬૧૧,૩૦૨૮૭૬૧૨
રેવડીબજાર સુર્યા ડીસ્ત્રીબ્યુંતર્સ જુના શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશન પાસે, રેવડીબજાર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨ ૨૧૪૧૬૩૦
શાહપુર આર કે એન્ટરપ્રાઈઝ શાહપુર દરવાજા રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૬૦૩૭૩૨
સાબરમતી જ્યોતિ સ્પોર્ટ્સ 3,ગાયત્રી કોમ્પ્લેક્ષ,સાબરમતી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૫૩૯૭
સીજીરોડ પેનોરામા માર્કેટિંગ ૧,લીબર્ટી કોમ્પ્લેક્ષ, સીજીરોડ, નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૨૬૪૩૦૩૨૨
સેટેલાઈટ સેમ્સટોય વર્લ્ડ એ,શોપ-૬,નીલકંઠ પેલેસ ગ્રાઉન્ડફ્લોર,૧૦૦ ફીટ,આનંદનગરરોડ,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૯૨૨૫૮૬
સેટેલાઈટ કે એ વકીલ એન્ડ સ્પોર્ટ્સ ૧૦૬, સીલીકોન વેલી, ૧લો માલ, શિવરંજની ચાર રસ્તા,સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૬૩૯૮૮
સેટેલાઈટ હિરાણી સ્પોર્ટ્સ એન્ડ ફિટનેસ ૬,સત્યમ મોલ, જોધપુર ચાર રસ્તા, સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૩૧૪૩૧
સેટેલાઈટ સ્પોર્ટ્સ સ્ટેશન ઇન્ડિયાપ્રા. લીમીટેડ સતગુરુ કોમ્પ્લેક્ષ,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૩૧૮૪
સેટેલાઈટ રીબોક સ્ટોર ૨૦/૨૧ વિનાયક ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, શિવરંજની ચાર રસ્તા,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૩૦૪૪૮
1 2