અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના સ્ટેડીયમ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર સ્ટેડીયમ સરનામું ફોન નં
અમદાવાદ હેન્ડી એડવરતાઈઝીન્ગ લીમીટેડ ૬૧૦૮,વિલેજઓક્સ સ્ટ્રીટ સ્ટેડીયમ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૮૫૦૪૭૭૨૧૪૧
ઓઢવ વીનું બઝ પ્રણામી ઇન્દાશ્ત્રીયલએસ્ટેટ,એ ઈ સી સબસ્ટેશન પાછળ, ઓઢવ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૧૧૧૨૮૭૫૮૨
નવરંગપુરા સરદાર વલ્લભભાઇપટેલ સ્ટેડીયમ સરદારપટેલ સ્ટેડીયમ રોડ, નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ -
મોટેરા મોટેરા સ્ટેડીયમ સરદાર પટેલ ગુજરાત સ્ટેડીયમ, ટોરેન્ટ પાવર પાસે,મોટેરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૫૦૬૬, ૨૭૫૦૫૦૭૭
1