અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની રાજ્ય સરકાર કચેરીઓ વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર રાજ્ય સરકાર કચેરીઓ સરનામું ફોન નં
(રેંજ ૪) આવક વેરા કચેરી(રેંજ ૪) ૧૦૬, નવજીવન ટ્રસ્ટ બિલ્ડીંગ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૪૨૬૭૪
અસારવા ગુજરાત બોર્ડ ઓફ આયુર્વેદિક અને ઉનાની મેડીસીન સિવિલ હોસ્પિટલ કમ્પાઉન્ડ, અસારવા, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૬, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૨૬૮૦૪૭૩
આંબાવાડી કેન્દ્રીય આબકારી જકાત કેન્દ્રીય આબકારી જકાત ભવન, આંબાવાડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫,  (૦૭૯) ૨૬૩૦૬૯૩૪, (૦૭૯) ૨૬૩૦૬૭૦૯
આંબાવાડી કેન્દ્રીય આબકારી જકાત કમિશ્નરશ્રી કેન્દ્રીય આબકારી જકાત ભવન, પાંચમાં માળે, આંબાવાડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૩૦૪૮૩૭
આંબાવાડી કેન્દ્રીય ડિગ્રી પ્રવેશ સમિતિ ૧, એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ, આંબાવાડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૩૦૪૧૧૮
આંબાવાડી સિંચાઈ વિભાગ ૨, એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૩૦૧૮૨૩
આંબાવાડી સેવા કર કચેરી સેન્ટ્રલ એક્સાઇઝ ભવન, આંબાવાડી, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૫, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૩૦૫૧૦૩
આશ્રમરોડ ભારતીય કપાસ નિગમ લિમિટેડ સાકાર બિલ્ડીંગ - ૧, દશમાં માળે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯  (૦૭૯) ૨૬૫૭૮૧૨૮
આશ્રમરોડ કેન્દ્રીય આબકારી જકાત અને કસ્ટમ વિભાગ આબકારી બિલ્ડીંગ, પ્રથમ માળે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૪૦૪૪૩
આશ્રમરોડ વેચાણવેરા આયુક્ત સેલ્સ ટેક્સ ભવન, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૮૨૦૫૬
આશ્રમરોડ કન્ટેઈનર કોર્પોરેશન ૫૦૯, આત્મા હાઉસ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૮૧૮૦૪
આશ્રમરોડ કપાસ કોર્પોરેશન ઓહ ઇન્ડિયા સાકાર બિલ્ડીંગ - ૧, દશમાં માળે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯,  (૦૭૯) ૨૬૫૮૦૧૭૯
આશ્રમરોડ નાયબ સેઇલ કમિશનર ઓફિસ બી, અજંતા કોમર્શિયલ સેન્ટર, ચોથા માળે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૪૦૧૧૬
આશ્રમરોડ જીએસએફસી લિમિટેડ ૮, મીલ અધિકારી કોલોની, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦૦૦૬, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૭૭૦૬૪, (૦૭૯) ૨૬૫૭૮૩૭૩
આશ્રમરોડ આરોગ્ય કેન્દ્ર સરકાર વિભાગ એસઆર હાઉસ, બીજા માળે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૮૭૩૨૨
આશ્રમરોડ ખાદી ગ્રામોદ્યોગ કમિશન કેપિટલ કોમર્શિયલ સેન્ટર, ચોથા માળે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૭૯૯૬૫
આશ્રમરોડ નેશનલ ટેક્સટાઇલ કોર્પોરેશન ૧૭૯૧, એનટીસી હાઉસ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૮૦૦૨૫
આશ્રમરોડ પીટની બોવ્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ૬૦૪, આત્મા હાઉસ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૮૭૧૭૦
આશ્રમરોડ પ્રોવિડન્ટ ફંડ પ્રાદેશિક કચેરી ભવિષ્ય નિધિ ભવન, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯,  (૦૭૯) ૨૭૫૪૩૭૭૦, (૦૭૯) ૨૭૫૪૨૦૮૪
આશ્રમરોડ સેલ્સ ટેક્સ કચેરી, આશ્રમ ૮, વેચાણવેરા ભવન, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ  (૦૭૯) ૨૬૫૮૦૫૩૭, (૦૭૯) ૨૬૫૭૬૮૫૮
આશ્રમરોડ કોમર્શિયલ ટેક્સ કમિશનર કોમર્શિયલ ટેક્સ ભવન, પાંચમાં માળે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૨૦૪૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૭૮૦૬૧
આશ્રમરોડ વેપાર માર્ક રજીસ્ટ્રી ૧૫-૨૭, નેશનલ ચેમ્બર્સ, પ્રથમ માળે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ  (૦૭૯) ૨૬૫૮૭૧૯૩, (૦૭૯) ૨૬૫૮૦૫૬૭
આશ્રમરોડ યુટીઆઈ ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ જી-૩, ચિત્રા અમી એપાર્ટમેન્ટ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૬૫૮૮૩૯૦
ઇન્કમટેક્ષ સેન્ટ્રલ કસ્ટમ્સ હાઉસ આશ્રમ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૪૨૬૭૮
ઇન્કમટેક્ષ કમિશનર ઓફ કસ્ટમ્સ કસ્ટમ હાઉસ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૪૪૬૩૦
ઇન્કમટેક્ષ એમ્પ્લોયી પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઇઝેશન ભવિષ્યનિધિ ભવન, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૦૯, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૪૧૮૯૩, (૦૭૯) ૨૭૫૪૨૦૮૪
ઇન્કમટેક્ષ કર્મચારીઓની રાજ્ય વીમા કોર્પોરેશન પંચદીપ ભવન, આશ્રમ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૩૨૪૦૦૫૦૪, (૦૭૯) ૩૨૪૦૦૫૦૩
ઇન્કમટેક્ષ આવકવેરા વિભાગ આયકર ભવન, બીજા માળે, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૪૬૬૬૫
ઇન્કમટેક્ષ સત્તાવાર કારભારી જીવાભાઈ ચેમ્બર્સ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪,  (૦૭૯) ૨૬૫૮૧૯૧૨, (૦૭૯) ૨૬૫૮૧૯૦૩
ઇન્કમટેક્ષ રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા આશ્રમ રોડ, ઇન્કમટેક્સ, અમદાવાદ ૩૮૦૦૧૪, ગુજરાત  (૦૭૯) ૨૭૫૪૦૦૪૩, (૦૭૯) ૨૭૫૪૩૦૫૭
1 2 3 4