અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની દરજી સેવા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર દરજી સેવા સરનામું ફોન નં
અમદાવાદ એચ.ઓ કંપલીટ મેન્સ વેર શોપ નં-૧, નીલદર્શન સોસાયટી, ગોરનો કુવો, જશોદા ચોકડી કાંશ રોડ, અમદાવાદ એચ.ઓ., અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૨૨૮૧૬૬૫૦૧
અમદાવાદ એચ.ઓ શ્રી રંગ ટેલર્સ ૨૧, ગાયત્રી કોમ્પલેક્ષ, રેલ્વે ફાટકની બાજુમાં, બારેજડી, અમદાવાદ એચ.ઓ., અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૭૨૫૪૭૬૩૧૩
અસારવા અંબિકા એબ્રોડરી વર્ક મોહન સીનેમાની પાસે, સંતકેવલ્યા મંદીરની પાસે, પ્રભુનગર રોડ, જાહાગીરપુર ક્રોસ રોડ, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૩૭૭૯૬૭૫૦૮
અસારવા બોની સીલેકશન ન્યુ સીવીલ હોસ્પિટલ રોડ, હોલી ચકલા પોલીસ ચોકીની સામે, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૩૦૯૧૪
અસારવા ગોહેલ ટેલર્સ ૧૦૦ ફુટ રોડ, સી.જી.રોડ, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૬૯૫૯૪૯૯૪
અસારવા હોનેસ્ટ ટેલર્સ ગાર્ડનની સામે, બાલીયા લીમડી, ન્ચુ સીવીલ રોડ, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૮૬૧૮૦૪
અસારવા લીઝ એન્ડ કંપની ટેલર્સ એન્ડ સીલેકશન ન્યુ સીવીલ હોસ્પિટલની સામે, ભોગીલાલ ચાલી, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૬૮૧૩૯૫
અસારવા પ્રીન્સ ટેલર્સ એન્ડ સીલેકશન મોહન સીનેમાની પાસે, જહાગીરપુરા રોડ, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૮૨૪૩૪૯૧૪૩
અસારવા રીટ્ઝ ટેલર્સ ડેન્ટલ હોસ્પિટલની સામે, ન્યુ સીવીલ હોસ્પિટલની પાસે, જહાગીરપુરા, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૩૨૭૦૩૯૬૬૫
અસારવા સહેલી લેડીસ ટેલર્સ નીલકંઠ હાઉસીંગ સોસાયટી, પ્રભુનગરની સામે, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૧૨૫૫૦૦
અસારવા સ્ટાર જેન્ટ ટેલર્સ શાંતિપુરા, ગીરધર નગર, મનુભાઈની ચાલી, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૭૯-૨૨૮૬૮૬૯૯
અસારવા વીરાસ લેડીસ ટેલર્સ ભોગીલાલની ચાલીની પાસે, ન્યુ સીવીલ હોસ્પિટલ રોડ, અસારવા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૬ (૯૧)-૯૪૨૮૦૪૩૬૧૧
આંબાવાડી અકૃતિ ૬, આણંદ કોમ્પલેક્ષ, અમૃત જ્યોતી સ્કુલની સામે, હીરાબાગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૦૩૬૧૭
આંબાવાડી અનુપમ લેડીસ ટેલર્સ અરોરા વીહાર કોમ્પલેક્ષ, ભુદરપુરા રોડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૩૦૦૨૫૨૬૭
આંબાવાડી નીલમ લેડીસ ટેલર્સ ડી-૬, રાજશ્રી એન્કલેવ, પહેલે માળ, તુલીપ સીતાડેલ ટાવરની સામે, શ્રેયર્સ ટેકરા, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૯૩૭૭૨૪૭૨૬૦
આંબાવાડી પરીધાન સીલેકશન એન્ડ લેડીસ ટેલર્સ બી/૧૦, ડૉક્ટર હાઉસ, પરીમલ રેલ્વે ક્રોસીંગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૨૬૪૩૦૧૨૦
આંબાવાડી સૌજન્ય લેડીસ ટેલર્સ ૯, ગોપાલ ક્રિષ્ના બિલ્ડીંગ, જૈન ટેમ્પલની પાસે, નહેરૂનગર, આંબાવાડી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૭૬૮૫૫૯
આંબાવાડી સીના જેન્ટસ ટેલર્સ ૧૯/એ, સ્કાયલોન, ઝાનવી રેસ્ટોરન્ટની સામે, એલ.ડી.એન્જીનીયર કોલેજ હોસ્ટેલની પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૨૬૩૦૦૨૬૫
આંબાવાડી શાર્પડ શ્રીકુંજ કોમ્પલેક્ષ, સેલર, મુરલીધર કોમ્પલેક્ષની સામે, હનુમાન મંદીરની પાસે, નહેરૂનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૩૦૯૦૧૨
આંબાવાડી સુકનૈયા લેડીસ ટેલર્સ એલએલ-૧, પ્રેસીડેન્ટ હાઉસ, આંબાવાડી સર્કલ, રસમધુરની પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૩૮૩૫૨૪૬૮૪
આંબાવાડી ટીનાગેર લેડીસ ટેલર્સ ૫, પેરાડીસ શોપીંગ કોમ્પલેક્ષ, કેતવ પેટ્રોલ પંપની સામે, પોલીટેકનીક રોડ, વંદના સ્કુલની બાજુમાં, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૩૦૨૦૫૩
આંબાવાડી વૈશાલી લેડીસ ટેલર્સ જી/૬, વીશ્વશાંતી કોમ્પલેક્ષ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, આઝાદ સોસાયટીની સામે, સહજાનંદ કોલેજની પાછળ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-૭૯-૨૬૭૪૩૨૮૪
આંબાવાડી વ્હાઈટ બર્ડસ ટેલર્સ આંબાવાડી બઝાર, છાડાવાડ પોલીસ ચોકની સામે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૪૦૯૪૬૭૩૪૦
આશ્રમરોડ આલાપ મેન્સ વેર ૪૪, કેપીટલ કોમર્શીયલ સેન્ટર, એલીસબ્રીજ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૫૭૯૮૫૩
આશ્રમરોડ છાયા ટેલર્સ ૭૯/૮૦/૮૧, અજન્ટા કોમર્શીયલ સેન્ટર, ઈન્કમ ટેક્ષ ઓફીસની પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૪૧૭૪૬
આશ્રમરોડ હોપ ઈન ટોપ ટેલર્સ સર્વમંગલ કોમ્પલેક્ષ, કેનેરા બેંકની સામે, શારદા સુખીપુરા, આશ્રમરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૯૫૧૦૩૨૩૬૧૨
આશ્રમરોડ આઈ મેમોન ટેલર્સ ૭૯ એન્ડ ૮૦, કેપીટલ કોમર્શીયલ સેન્ટર, સંન્યાસ આશ્રમની પાસે, નહેરૂબ્રીજ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૭૯-૨૬૫૭૮૧૯૯
આશ્રમરોડ જે.વી.માસ્ટર એન્ડ કંપની ૪, ભવાની ચેમ્બર્સ, ટાઈમ ઓફ ઈન્ડીયાની પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-૭૯-૨૬૫૮૯૭૦૭
આશ્રમરોડ ક્રીર્તીસ જેન્ટસ્ ટેલર્સ એન્ડ ક્લોથ ૧, રંગોલી કોમ્પલેક્ષ, વી.એસ.હોસ્પિટલની સામે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૪૨૯૦૨૯૭૬૧
આશ્રમરોડ માયા ટેલર્સ ૧૨૧, અજન્ટા કોમર્શીયલ સેન્ટર, ઈન્કમટેક્ષ સર્કલની પાસે, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૪ (૯૧)-૭૯-૨૭૫૪૪૫૧૦
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17