અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની મંદિર વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર મંદિર સરનામું ફોન નં
અરણેજ શ્રી અરણેજ બુટ ભવાની માતાજી મંદિર અરણેજ, ધોળકા (૯૧)-૨૭૧૪-૨૯૫૨૮૨
અસલાલી શ્રી સ્વામીનારાયણ મંદિર જેતલપુર, દસક્રોઈ,અસલાલી,અમદાવાદ-૩૮૦૦૪૫ (૯૧)-૨૭૧૮-૨૮૨૩૭૬
આશ્રમરોડ સન્યાસ આશ્રમ સન્યાસ આશ્રમ મંદિર, શેઠ મંગળદાસ ટાઉન હોલ સામે, એમ જે લાયબ્રેરી સામે, આશ્રમરોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૭૮૭૫૦
આશ્રમરોડ વલ્લભ સદન સેવા નટરાજ થિયેટર સામે, ગુજરાત વેપારી મહા મંડળ સામે, બેંક ઓફ બરોડા પાસે, આશ્રમ રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૮૮૭૩૯
આસ્ટોડીયા શ્રી જલારામ મંદિર ખમાસા ગેટ પાસે, આસ્ટોડીયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૧૧૬૯
એસ જી હાઈ વે આનંદધામ જૈન તિર્થ ટોરેન્ટ રીસર્ચ સેન્ટર સામે, ભાટ ગામ, એસ જી હાઈ વે, અમદાવાદ,૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૨૭૨૨૨
એસ જી હાઈ વે ઇસ્કોન મંદિર ગુજરાત સમાચાર પ્રેસ પાસે, એસ જી હાઈ વે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૬૧૯૪૫
એસ જી હાઈ વે સાઈધામ મંદિર નવી હાઇકોર્ટ પાસે, એસ જી હાઈ વે સોંલ રોડ, અમદાવાદ,૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૫૨૦૬૩
એસ જી હાઈ વે શ્રી બાલાજી મંદિર હીરામણી સ્કુલ પાસે, નીરમા યુનિવર્સીટી સામે, છારોડી ગામ પાસે, એસ જી હાઈ વે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૪૦૮૬૫
એસ જી હાઈ વે વેશ્નોદેવી તિર્થ ધામ નીરમાં ઇન્સ્તીત્યુત સામે, ખોરજ ચાર રસ્તા,એસ જી હાઈ વે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૯૨૮૯૦૧૩
એસ જી હાઈ વે શ્રી તિરુપતિ બાલાજી મંદિર છારોડી ગામ, એસ જી હાઈ વે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૪૦૮૬૫
કાંકરિયા શ્રી વેદ મંદિર પારસી અગિયારી પાછળ, કાંકરિયા રોડ, કાંકરિયા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૪૫૩૬૫૦
કાલુપુર શ્રી નટવરલાલ શ્યામલાલ મંદિર ગોસ્વામી હવેલી, દોશીવાડા ની પોળ,કાલુપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૬૨૭૦
કાલુપુર સ્વામીનારાયણ મંદિર કાલુપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૩૨૧૭૦
ગાંધીનગર અક્ષરધામ મંદિર મહારાણા પ્રતાપ માર્ગ, સેક્ટર ૨૦, ગાંધીનગર,૩૮૨૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૬૦૦૦૧
ગાંધીનગર શ્રી વિશ્વામિત્રી ધામ બોરીજ તિર્થ અક્ષર ધામ મંદિર પાસે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૭૨૭૧૮૧
ગાંધીનગર સ્વામીનારાયણ ધામ વાસણા સંસ્થા,ઇન્ફોસિટી સામે, કોબા, ગાંધીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૧૩૦૫૨
ગાંધીનગર ત્રિમંદિર સીમંધર સીટી, અમદાવાદ-કલોલ હાઈ વે,અડલજ,ગાંધીનગર રોડ, અમદાવાદ-૩૮૨૪૨૧ (૯૧)-૨૭૬૪-૩૯૮૩૦૧૦૦
ગાંધીરોડ શ્રી સાઈબાબા મંદિર શોભારામ સુરતી પોળ, બાલાહનુમાન પાસે, ખાડીયા,ગાંધી રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૪૭૩૮૪
ગીતામંદિર ગીતામંદિર ગીતા ભવન, મજુરગામ, એસ ટી રોડ, ગીતામંદિર ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૭૯૫૪
ગુરુકુળ માનવ મંદિર શકાંબા પાર્ટીપ્લોટ પાસે, ગુરુકુળ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૯૦૯૧૫
ગુરુકુળ શ્રી સ્વામીનારાયણ મંદિર ગુરુકુળ સર્કલ પાસે, ડ્રાઈવ ઇન રોડ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૯૧૨૫૯૧
ગુલબાઈ ટેકરા શ્રી નાથદ્વારા મંદિર સમિતિ એટલાન્ટા ટાવર, ૩ જો માળ, ગુલબાઈ ટેકરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૦૨૦૨૨૫
ચાંદલોડિયા શ્રી સિદ્ધ શનિદેવ મંદિર અર્જુન રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે, ચાંદલોડિયા,અમદાવાદ-૩૮૨૪૮૧ (૯૧)-૨૭૧૭-૨૭૬૦૨૪૪૩
જમાલપુર શ્રી જગન્નાથજી મંદિર જમાલપુર ગેટ પાસે, જમાલપુર ચાર રસ્તા, અમદાવાદ,૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૨૪૪૨૧
નરોડા ગોદીજી પાર્શ્વનાથ દેરાસર પદમાવતી માતાજી ટ્રસ્ટ, મ્યુનીસીપલ હોસ્પિટલ પાસે, નરોડા ગામ,નરોડા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૨૨૮૬
નરોડા શ્રી મહાપ્રભુજી બેઠકજી દેવી મલ્તિપ્લેક્ષ પાસે, નરોડા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૩૪૪૪
નરોડા આર્ય સમાજ મંદિર ૮, નરોડા જ્ઞાન નગર સોસાયટી,નરોડા ઇન્દાસ્ત્રીયલ એસ્ટેટ,નરોડા બસ સ્ટોપ સામે, અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૮૧૦૪૪૪
નવરંગપુરા દાદા સાહેબ ના પગલા વિજય ચાર રસ્તા પાસે, યુનિવર્સીટી રોડ, નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૦૩૫૧૩
નારણપુરા શ્રી કામેશ્વર મંદિર અંકુર ટ્યુબવેલ પાસે, અંકુર રોડ, નારણપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૩ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૭૭૪૨૦
1 2