અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરના ટેનીસ એકેડેમી વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ટેનીસ એકેડેમી સરનામું ફોન નં
એસજી હાઇવે શિષ્ય ટેનીસ એકેડેમી વાય એમ સી એ,આર્યવ્રત ૪ સામે, એસ જી હાઇવે,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૫ (૯૧)-(૭૯)-૬૬૧૨૭૭૦૦,(૯૧)-૮૮૬૬૦૫૦૧૦૦
ગીતામંદિર અ મેચ્યોર સોફ્ટ ટેનીસ ફેડરેશન ૮૧૮/૩૩/૧લક્ષ્મીપુરા,અંકુર મિલ પાસે, ગીતામંદિર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-૯૫૧૦૦૩૭૮૭૩
ગુરુકુળ અજેટા ટેનીસ એકેડેમી સનસેટ રો હાઉસ પાસે, નવનીત હાઉસે સામે,ગુરુકુળરોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૪૩૨૭૮૨,૯૧-૯૪૨૭૬૩૧૮૫૯
થલતેજ એકલવ્ય સ્પોર્ટ્સ એકેડેમી અજંતા ચાર રસ્તા,કેમ્બે હોટલ પાસે, થલતેજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૨૨૨૨૫૧,૯૧-૭૯-૬૫૨૨૨૨૫૩
થલતેજ અમદાવાદરેકેટ એકેડેમી સિંધુભવન રોડ, થલતેજ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૬૫૪૫૪૨૨૨,(૯૧)-૯૮૨૫૦૧૨૨૨૬
થલતેજ સ્પોર્ટ્સ બીન્સ એકલવ્યસ્પોર્ટ્સ એકેડેમી, હોટલકેમ્બે પાસે, થલતેજ ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૯૩૨૫૨૨
નવરંગપુરા અમદાવાદસીટી ટેનીસ ફાઉન્ડેશન ગોલ્ડન ટ્રાયએન્ગલ બિલ્ડીંગ સામે,સરદાર પટેલ સ્ટેડીયમ,નવરંગપુરા,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૪૬૧૮૬૦
નવરંગપુરા ફોર ટેનીસ સોલ્યુશન અમદાવાદ સીટી ટેનીસ ફાઉન્ડેશન,સરદાર પટેલ સ્ટેડીયમ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-૯૮૨૪૫૨૫૪૮૨૪
બોપલ નિયોન ટેનીસ એકેડેમી આલીશાન પાર્ટીપ્લોટ પાછળ,ગોરમો હોટલા સામે,બોપલ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-૨૭૧૭-૬૫૬૫૬૫,(૯૧)-૯૮૮૯૮૪૪૩૫૩૮
મણીનગર ટેબલ ટેનીસ કોચિંગ એકેડેમી કાંકરિયા સ્પોર્ટ્સ સંકુલ, કાંકરિયા બી આર ટીએસ બસ સ્ટોપ સામે, મણીનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૯૨૨૫૫૨
મેમનગર એસ આર એ જી ટેનીસ એકેડેમી વિમૂર્તિ કોમ્પ્લેક્ષ પાછળ, ગુરુકુળરોડ, મેમનગર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-(૭૯)-૪૦૦૫૮૯૦૩,(૯૧)-૯૮૨૫૭૮૧૦૭૭
રામદેવ નગર સિમ્પલી ધ બેસ્ટ ટેબલ ટેનીસ એકેડેમી મૂર્ધન્ય એપાર્ટમેન્ટ, પ્રેરણા તીર્થ દેરાસર,શેલ્બી હોસ્પિટલ પાસે, સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૩૦૯૩૨૩૨૫
વેજલપુર લોન ટેનીસ કોચિંગ કોર્પોરેટ રોડ, ટોરેન્ટ પાવર પાસે,વેજલપુર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૧ (૯૧)-૯૮૯૮૨૩૦૮૨૬
શીલજ એસીઈ ટેનીસ એકેડેમી શીલરેસીડેન્સી,શાલીન સોલીત્યુદ સામે, આરીના એપાર્ટમેન્ટ,શીલજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૮ (૯૧)-(૨૭૧૭)-૨૬૮૭૩૨૯૬,(૯૧)-૯૮૨૫૦૧૯૯૦૦
સત્તાધાર ટેબલ ટેનીસ કોચિંગ એકેડેમી જે જી ઇન્તેર્નેશનલ સ્કુલ, સોલા ઓવર બ્રીજ પાસે,ભૂયંગદેવ,સત્તાધાર,અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૨ (૯૧)-૯૭૩૭૪૭૯૭૩૭
સેટેલાઈટ સેશા ટેબલ ટેનીસ એકેડેમી એલ-૮ સાર્થક ટાવર, કોર્ટયાર્ત મેરિયોટ હોટલ સામે, રામદેવનગર,સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૯૩૨૭૦૩૧૮૪૪,(૯૧)-૯૩૭૫૮૪૩૨૩૩
સેટેલાઈટ હ્યુમન પરફોર્મન્સ ઇન્સ્ટીટયુટ ૪૩-૪૪,સમર્પણ બંગ્લોઝ,કોસ્મોવીલાપાસે,પ્રેમચંદનગર રોડ, સેટેલાઈટ,અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૮૭૦૩૧૭,(૯૧)-૯૩૨૭૧૫૫૪૦૦
1