અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

કર્ણાવતી શહેરની ટેક્ષી સેવા વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ટેક્ષી સેવા સરનામું ફોન નં
વેજલપુર કબપ્રારમ્ભ ટ્રાવેલ્સ 3, આલીશાન કોમ્પ્લેક્સ, આર. આર. ધ્રીવેદી સ્કૂલની પાસે, વસ્ત્રાપુર રેલ્વે ક્રોસીંગ રોડ, વેજલપુર, અમદાવાદ-380051 (૯૧) -૭૯-૬૬૧૫૬૪૨૪
શાંતિપુરા ચોકડી શક્તિ લોજીસ્ટીક નોબલ હોસ્ટેલ, શાંતિપુરા ચોકડી, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-380055 (૯૧)-૯૦૯૯૧૩૩૯૦૨
શાહિબાગ જે.બી.સી.ટી. કબ્સ 204, હાર્બી કોમ્પ્લેક્સ, એ-વન સ્કુલની પાસે, શુભાષ ચોક, શાહિબાગ, અમદાવાદ-380004 (૯૧)-૭૯-૪૦૦૫૩૮૯૬
સનાથલ ચાર્ટર્ડ કબ્સ પ્રા.લી. સનાથલ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-380055 (૯૧)-૭૯-૬૭૭૭૬૭૭૭
સનાથલ ચાર્ટર્ડ કબ્સ પ્રા.લી. સનાથલ, સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે, અમદાવાદ-380055 (૯૧)-૭૯-૬૭૭૭૬૭૭૭
સી.જી. રોડ હેલો ટેક્ષી અગ્રવાલ કોમ્પ્લેક્સ, બીજો માળ, મ્યુનિસિપલ માર્કેટ પાસે, સી.જી. રોડ, અમદાવાદ-380009 (૯૧)-૭૯-૬૬૬૬૮૮૮૮
સી.જી. રોડ હેલો ટેક્ષી અગ્રવાલ કોમ્પ્લેક્સ, બીજો માળ, મ્યુનિસિપલ માર્કેટ પાસે, સી.જી. રોડ, અમદાવાદ-380009 (૯૧)-૭૯-૬૬૬૬૮૮૮૮
સીટીએમ ઊમિયા ટ્રાવેલ્સ 4, પી.ટી. મિલ કમ્પાઉન્ડ, જીવીબા પાર્ટી પ્લોટની સામે, સીટીએમ બીઆરટીએસ બસ સ્ટોપ પાસે, સીટીએમ, અમદાવાદ-380026 (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૬૩૩
સીટીએમ ઊમિયા ટ્રાવેલ્સ 4, પી.ટી. મિલ કમ્પાઉન્ડ, જીવીબા પાર્ટી પ્લોટની સામે, સીટીએમ બીઆરટીએસ બસ સ્ટોપ પાસે, સીટીએમ, અમદાવાદ-380026 (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૬૩૩
સેટેલાઈટ શ્રી ભક્તિ ટ્રાવેલ્સ (શર્મિષ્ઠા ટ્રેવેલ્સ) 106, પહેલો માળ, ધ ગ્રાન્ડ મેનાર્ક, સીમા હોલની બાજુમાં, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-380015 (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૦૨૬૯
સેટેલાઈટ સીટી ટેક્સી બી-1, બેઝમેન્ટ, વિશ્વકર્મા કોમ્પ્લેક્સ, સીમા હોલની સામે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-380015 (૯૧)-૭૯-૬૬૦૮૭૨૮૮
સેટેલાઈટ કે. એમ. ટ્રાવેલ્સ એન્ડ કબ સર્વિસ એફ-9, મીરા મંગલ એપાર્ટમેન્ટ, સરીતા સ્કુલની સામે, રેડિયા મિર્ચી રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-380015 (૯૧)-૭૯-૬૬૧૬૬૨૪૯
સેટેલાઈટ આકાંક્ષા ટ્રાવેલ્સ 1, શૈલેશ પાર્ક સોસાયટી, ટીવી-9 ચેનલની પાછળ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-380015 (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૮૬૮
સેટેલાઈટ કે. એમ. ટ્રાવેલ્સ એન્ડ કબ સર્વિસ એફ-9, મીરા મંગલ એપાર્ટમેન્ટ, સરીતા સ્કુલની સામે, રેડિયા મિર્ચી રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-380015 (૯૧)-૭૯-૬૬૧૫૫૨૪૯
સેટેલાઈટ આકાંક્ષા ટ્રાવેલ્સ 1, શૈલેશ પાર્ક સોસાયટી, ટીવી-9 ચેનલની પાછળ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-380015 (૯૧)-૭૯-૪૯૦૧૧૮૬૮
સેટેલાઈટ સફલ ટ્રાવેલ્સ 232, બીજો માળ, ટીટેનીયમ સેન્ટર, સચીન ટાવરની પાછળ, 100 ફીટ રીંગ રોડ, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ-380015 (૯૧)-૯૩૨૭૦૪૧૮૧૭
સોલા ટ્રાવેલ ટાઈમ કાર રેન્ટલ પ્રા.લી. 203, શીવમ કોમ્પ્લેક્સ, હિતાર્થ પાર્ટી પ્લોટની સામે, સાયન્સ સીટી રોડ, સોલા રોડ, અમદાવાદ0380063 (૯૧) -૭૯-૬૬૧૫૨૦૯૩
સોલા રીયા કબ 210, સુંદરમ આર્કેડ, બીજો માળ, સુકન મોલની સામે, સાયન્સ સીટી રોડ, ઓફ એસ.જી. રોડ, સોલા, અમદાવાદ-380063 (૯૧)-૭૯-૬૫૪૫૦૧૩૫
1 2