અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની ટોરેન્ટ પાવર વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર ટોરેન્ટ પાવર સરનામું ફોન નં
અમરાઈવાડી ટોરેન્ટ પાવર ઈન્દિરા નગર સામે, અમરાઈવાડી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૭૭૨૦૨૦
ગાંધીનગર ટોરેન્ટ પાવર ૨૮૩/૨૮૪, સેકટર ૧૬, ગાંધીનગર, ગાંધીનગર ગુજરાત - ૩૮૨૦૧૬ (૯૧)-(૭૯)-૨૩૨૨૨૨૪૭
જમાલપુર ટોરેન્ટ પાવર એઈસી લિમિટેડ ચેપીરોગ હોસ્પિટલ પાછળ, પીરાણા રોડ, જમાલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૩૫૨૭૪૪
થલતેજ ટોરેન્ટ પાવર થલતેજ ટેકરા સબ સ્ટેશન, થલતેજ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૫૪ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૫૫૧૯૧૨
નરોડા ટોરેન્ટ પાવર એઈસી લિમિટેડ કલ્યાણ મીલ સામે, મેમ્કો ક્રોસ રોડ, નરોડા રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૨૦૨૨૦૧
નારણપુરા ટોરેન્ટ પાવર લિમિટેડ નારણપુરા ઝોનલ કચેરી, સોલા રોડ, નારણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૬૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૫૫૧૯૧૨
રીલીફરોડ ટોરેન્ટ પાવર એઈસી લિમિટેડ વીજળી ઘર, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૨૮૮૧
વટવા ટોરેન્ટ પાવર એઈસી લિમિટેડ જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ, વટવા જીઆઈડીસી, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૩૧૨૮૦
વટવા ટોરેન્ટ પાવર લિમિટેડ વટવા ટેલિફોન એક્સચેન્જ, વટવા, અમદાવાદ - ૩૮૨૪૪૦ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૮૩૨૭૯૭
વાસણા ટોરેન્ટ પાવર વાસણા ટેલિફોન એક્સચેન્જ પાસે, વાસણા ગામ, વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૫૫૧૯૧૨
શાહપુર ટોરેન્ટ પાવર એઈસી લિમિટેડ સિટી ઓલ્ડ પાવર હાઉસ, જ્યુબિલી હાઉસ સામે, શાહપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૫૫૦૨૮૮૧
સાબરમતી ટોરેન્ટ પાવર પાવર હાઉસ, ચીમનભાઈ પટેલ બ્રિજ પાસે, સાબરમતી, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૭૫૦૫૨૩૧
1