અમારી સાથે જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો : 09825646519, info@karnavatiinfo.com

જો માનવી શીખવા માગે તો એની દરેક ભૂલ એને કંઈક ને કંઈક શિખામણ આપે છે.  |   મકાન મનુષ્યના હાથ વડે બંધાય છે, પણ ઘર મનુષ્યના હૃદય વડે બંધાય છે.   |   જેવી સમજ તેવો માણસ, જેવો માણસ તેવો સમાજ. સાચી સમજ એ જ છે સાચું જીવન.

અમદાવાદ શહેરની અનુવાદક  વિષે માહિતી


વિસ્તાર:


વિસ્તાર અનુવાદક સરનામું ફોન નં
રાયપુર જ્યોતિ કમ્પ્યુટર સર્વિસ ૧૧૫, ન્યૂ ક્લોથ માર્કેટ, પ્રથમ માળે, મહીપતરામ આશ્રમ, રાયપુર દરવાજા, રાયપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૨ (૯૧)-(૭૯)-૨૨૧૬૦૮૯૫ 
રીલીફરોડ યલો લોટસ ૩૦૨, સ્પેક્ટ્રમ કોમર્શિયલ સેન્ટર, રિલીફ સિનેમાની પાછળ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ (૯૧)-૯૮૨૪૮૯૦૦૬૭
સી જી રોડ ડૉ માર્ગી પરીખ રત્નાવાડી, પરિમલ ગાર્ડન સામે, સીજી રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૯ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૫૬૧૮૨૩ 
સેટેલાઈટ પીંકી મહેતા બી/૬, મયુરપંખ સોસાયટી, ઉમિયા વિજય બસ સ્ટોપ પાસે, સેટેલાઈટ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૭૫૩૪૮૨ 
સેટેલાઈટ એસ વિજય દવે ૧૨, પુષ્પદેવ સોસાયટી, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સામે, સેટેલાઈટ, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫ (૯૧)-(૭૯)-૨૬૯૩૩૦૬૨ 
1 2